دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (23), شماره (5), سال (2015-8) , صفحات (411-419)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال )

نویسندگان: محبوبه تاجیک , امیر رشیدلمیر , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: فولیستاتین با نقشی که در تنظیم سنتز بافت چربی ایفا می نماید، می تواند مانع از افزایش حجم سلولهای چربی در بدن شود. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی و رژیم های کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم در زنان بود. روش شناسی: 39 زن با میانگین سنی 6/3±43/39سال به طور تصادفی به چهار گروه تجربی تمرین هوازی (10 نفر)، رژیم کاهش وزن پلکانی(10 نفر)، تمرین هوازی و رژیم پلکانی(10) و رژیم کاهش وزن کم کالری(نه نفر) تقسیم شدند. در طول هشت هفته، گروه تمرین هوازی به سه روز تمرین در هفته( 45 دقیقه تمرین با شدت 60 تا 80 درصد ضربان بیشینه)، گروه رژیم پلکانی با کاهش کالری دریافتی از 20 تا 40 درصد(بصورت پلکانی)، گروه تمرین و رژیم پلکانی هم سه روز در هفته تمرین هوازی به همراه رژیم پلکانی وگروه رژیم کم کالری نیز فقط با کاهش 40 درصدی و یکنواخت کالری، برنامه را اجرا نمودند. قبل و بعد از برنامه، شاخصهای پیکرسنجی، ترکیب بدنی، و مقادیر سرمی فولیستاتین اندازه گیری و داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل آماری شدند.

کلمات کلیدی

, فولیستاین, ترکیب بدن , تمرین هوازی, ر‍ژیم پلکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050337,
author = {تاجیک, محبوبه and رشیدلمیر, امیر and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2015},
volume = {23},
number = {5},
month = {August},
issn = {2228-5741},
pages = {411--419},
numpages = {8},
keywords = {فولیستاین، ترکیب بدن ، تمرین هوازی، ر‍ژیم پلکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال
%A تاجیک, محبوبه
%A رشیدلمیر, امیر
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2015

[Download]