ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای )

نویسندگان: عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی علف¬کش¬های پس¬رویشی نیازمند کاربرد مواد افزودنی بصورت مخلوط در مخزن و یا به کار رفته در ساختار فرمولاسیون می باشد. آزمایشی به منظور ارزیابی اثر ماده افزودنی (بدون ماده افزودنی (شاهد)، آمونیوم سولفات، آدیگور و سیتوگیت)، نحوه کاربرد علف¬کش (کاربرد یک مرحله¬ای و چند مرحله¬ای علف¬کش) و علف¬کش (کلریدازون+دسمدیفام، بتانال پروگرس و کلریدازون+بتانال پروگرس) بر کارایی علف‌کش در مزارع چغندر قند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد چند مرحله¬ای کلریدازون+دسمدیفام به همراه آدیگور بیشترین کارایی کنترلی و بیشترین عملکرد چغندر قند را داشت. از طرف دیگر، کاربرد چند مرحله¬ای بتانال پروگرس بدون ماده افزودنی کم‌ترین میزان عملکرد ریشه و کاربرد یک مرحله¬ای بتانال پروگرس به همراه آمونیوم سولفات کمترین کارایی کنترلی را داشت.

کلمات کلیدی

, آدیگور, آمونیم سولفات, دسمدیفام, ستوگیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050341,
author = {درپور سرخ سرائی, عبداله and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای},
booktitle = {ششمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آدیگور، آمونیم سولفات، دسمدیفام، ستوگیت، کلریدازون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای
%A درپور سرخ سرائی, عبداله
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2015

[Download]