پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (278-286)

عنوان : ( تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام )

نویسندگان: بهمن جعفرنیا , احمد زارع فیض آبادی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم کشت و تغذیه چغندرقند با استفاده از روش‌های غیر شیمیایی مانند استفاده از کود بیولوژیک، که در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و آب‌های زیرزمینی می‌باشند، در تولید چغندرقند در ایران وجهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. به‌منظور بررسی تأثیر تراکم بوته و مصرف کودهای نیتروژنه و بیولوژیک بر صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.)، آزمایشاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد و مزرعه تحقیقاتی کشاورزی کارخانه قند تربت جام در سال 1390 به‌اجرا درآمدند. تیمارها در این مطالعه شامل سه تراکم گیاهی (60000، 90000 و 120000 بوته در هکتار)، سه تیمار کود نیتروژن (0، 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار) و دو تیمار کود بیولوژیک حاوی باکتری‌های نیتروباکتر5 و آزوسپیریلوم 6 (مصرف و عدم مصرف کود بیولوژیک) بودند. آزمایشات به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه افزایش تراکم بوته از 60000 تا 120000 بوته در هکتار باعث کاهش ناخالصی‌های پتاسیم و سدیم در ریشه چغندرقند شد. مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه، درصد قند خالص در ریشه را کاهش داد. با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به‌همراه کود بیولوژیک و تراکم 90000 بوته در هکتار، میزان ناخالصی‌های ریشه چغندرقند (سدیم، پتاسیم و آلفا آمینو نیتروژن) کاهش و عملکرد قند خالص و ناخالص افزایش یافت. رابطه میزان ناخالصی‌های ریشه چغندرقند با یکدیگر مثبت و معنی‌دار بود در حالی‌که رابطه منفی و معنی‌داری با درصد قند خالص و ناخالص داشتند. به‌طور کلی مصرف کود بیولوژیک در کشت چغندرقند باعث بهبود خصوصیات کیفی ریشه و صرفه‌جویی در مصرف کود نیتروژن شد.

کلمات کلیدی

آزوسپیریلوم; قند خالص; قند قابل استحصال; نیتروباکتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050343,
author = {جعفرنیا, بهمن and احمد زارع فیض آبادی and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and علیرضا قائمی},
title = {تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {278--286},
numpages = {8},
keywords = {آزوسپیریلوم; قند خالص; قند قابل استحصال; نیتروباکتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام
%A جعفرنیا, بهمن
%A احمد زارع فیض آبادی
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علیرضا قائمی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]