ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز )

نویسندگان: عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش کارآیی برخی از علف¬کش¬های پس¬رویشی چغندر قند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل؛ نحوه کاربرد علف¬کش در دو سطح (کاربرد یک مرحله¬ای و چند مرحله¬ای)‌، علف-کش¬های مختلف (کلریدازون+دسمدیفام، دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات، و کلریدازون+(دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات)) و ماده افزودنی در چهار سطح (بدون ماده افزودنی، آمونیوم سولفات، آدیگور و سیتوگیت) بود. نتایج نشان داد کاربرد چند مرحله¬ای کلریدازون+دسمدیفام به همراه آدیگور به ترتیب با عملکرد ریشه و شکر 29/110 و 82/16 تن در هکتار بیشترین و کاربرد چند مرحله¬ای دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات بدون ماده افزودنی به ترتیب با عملکرد ریشه و شکر 07/50 و 64/7 تن در هکتار کم¬ترین عملکرد ریشه و شکر را داشتند. همچنین نتایج نشان داد کاربرد یک مرحله¬ای کلریدازون+(دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات) به همراه آدیگور با درصد قند 17 بیشترین و کاربرد چند مرحله¬ای دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات به همراه آدیگور با درصد قند 74/11 کم¬ترین درصد قند را در بین تیمارها داشتند. کاربرد چند مرحله¬ای کلریدازون+دسمدیفام به همراه آدیگور و سیتوگیت و همچنین کاربرد یک مرحله¬ای کلریدازون+دسمدیفام به همراه آدیگور با کنترل کامل علف¬های هرز بیشترین و کاربرد یک مرحله¬ای دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات بدون ماده افزودنی با کنترل 50 درصدی کم¬ترین کارآیی را در کنترل علف¬های هرز داشتند.

کلمات کلیدی

, آدیگور, آمونیم سولفات, دسمدیفام, سیتوگیت, کلریدازون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050344,
author = {درپور سرخ سرائی, عبداله and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز},
booktitle = {ششمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آدیگور، آمونیم سولفات، دسمدیفام، سیتوگیت، کلریدازون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز
%A درپور سرخ سرائی, عبداله
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2015

[Download]