ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی و مقایسه اثر عوامل سختی بی‌کربنات سدیم و منیزیم بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل علف قناری پژوهشی در سال 1393 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جهت تعیین دز موثر علف‌کش (ED90) در شرایط گلخانه یک آزمایش دز – پاسخ بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار با دامنه‌ای از دز علف‌کش انجام شد. در آزمایش دیگر که بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد اثر غلظت‌های مختلف عوامل سختی بی‌کربنات سدیم و منیزیم در مقادیر غلظت 0 (آب دیونیزه)، 100، 200، 400، 600 و 800 قسمت در میلیون بر کارایی کنترل علف قناری در دز موثر حاصل از آزمایش اول مورد بررسی قرار گرفت. منطبق بر نتایج آزمایش اول دز موثر علف کش ستوکسیدیم در شرایط گلخانه معادل 170 گرم ماده موثر در هکتار تعیین شد که معادل 45 درصد دز توصیه شده در مزرعه بود. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد که هر دو ترکیب بی‌کربنات سدیم و بی‌کربنات منیزیم باعث کاهش معنی‌داری در کارایی علف‌کش ستوکسیدیم شدند با این حال بی‌کربنات سدیم با 65 درصد کاهش کنترل در مقایسه با بی‌کربنات منیزیم با 53 درصد کاهش کنترل، از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار بود. لذا در هنگام استفاده از علف‌کش ستوکسیدیم جهت کنترل علف‌های هرز باریک برگ آگاهی از میزان سختی آب و نیز غلظت بی‌کربنات سدیم و منیزیم موجود در آب از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آب سخت, بی کربنات, دز-پاسخ و کارایی علف کش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050345,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)},
booktitle = {ششمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آب سخت، بی کربنات، دز-پاسخ و کارایی علف کش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2015

[Download]