علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (25-36)

عنوان : ( ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پرویز رضوانی مقدم , حمید شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برخی راهکارها برای افزایش حلالیت فسفر در خاکهای آهکی و تأثیر بر جذب فسفر و نیتروژن، کارایی جذب و شاخص برداشت فسفر سیاهدانه ) Nigella sativa L. (، آزمایشی در سال زراعی 1391 92 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار طراحی شد. منابع اصلاح کنندۀ خاک آهکی شامل ورمی کمپوست (V) + باکتری تیوباسیلوس (T) ، گوگرد (S) + T و S+V+T همراه با شاهد به عنوان عامل اول، و سه سطح کاربرد فسفر )صفر، 31 و 11 کیلوگرم در هکتار از منبع فسفات دی آمونیوم(، به عنوان عامل دوم آزمایش بودند. براساس نتایج آزمایش، هر سه منبع اصلاح کنندۀ خاک آهکی )شامل S+T ، V+T و S+V+T ( تأثیر معنی داری در افزایش فسفر قابل جذب خاک، جذب فسفر و نیتروژن توسط بوته و شاخص برداشت فسفر داشتند. همچنین کاربرد S+T و S+V+T در مقایسه با شاهد، به کاهش pH 1/ 1 و 11 / خاک به ترتیب تا 94 واحد منجر شد. بین غلظت فسفر و غلظت نیتروژن در بوتۀ سیاهدانه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت؛ با وجود این، بین عملکرد دانه و کارایی جذب فسفر، همبستگی منفی و معنی داری مشاهده شد

کلمات کلیدی

, کارایی جذب فسفر, کارایی مصرف فسفر, واکنش خاک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050349,
author = {سیدی, سیدمحمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and رضوانی مقدم, پرویز and حمید شاهنده},
title = {ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4811},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {کارایی جذب فسفر، کارایی مصرف فسفر، واکنش خاک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه
%A سیدی, سیدمحمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمید شاهنده
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2015

[Download]