علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (277-286)

عنوان : ( تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.) )

نویسندگان: روح اله حسن زاده , محسن جهان , ناصر مجنون حسینی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تأثیر کم آبیاری و کاربرد کود های پرمصرف و کم مصرف بر برخی صفات گیاه مرزۀ یکسالۀ پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان حاجی آباد به صورت کرت های خردشده )اسپلیت پلات( در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 1393 1391 اجرا شد. عامل آبیاری در سه سطح آبیاری، شامل آبیاری رایج منطقه، تنش کم آبی -111 و 131 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس ، متوسط و شدید )به ترتیب براساس 01 A( در کرت های اصلی و عامل کودی در نه سطح شامل سوپرفسفات تریپل و نیترات آمونیوم هر یک در دو سطح کم و زیاد ) 111 و 211 کیلوگرم در هکتار(، محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن 1 و 1 کیلوگرم در هکتار(، و شاهد )بدون کاربرد کود( در / هر یک در دو سطح کم و زیاد ) 5 کرت های فرعی قرار داده شدند. تجزیۀ واریانس مرکب داده ها نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف و برهمکنش آنها بر بیشتر صفات گیاه مرزۀ یکساله از جمله ارتفاع بوته و شمار شاخۀ فرعی تأثیر معنی داری داشتند. به طوری که تنش کم آبیاری و محلول پاشی روی و آهن موجب افزایش میزان پرولین و قند محلول گیاه شد. بیشترین 2 میلی گرم بر گرم مادۀ تر( و بالاترین محتوای آب نسبی برگ / میزان سبزینۀ )کلروفیل( کل ) 66 62/0 درصد(، مربوط به عامل آبیاری رایج )شاهد( بود. تنش آبیاری موجب افزایش میزان (پرولین، قند محلول و میزان اسانس شد؛ و محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و آهن در هنگام بروز کم آبیاری تحمل گیاه مرزۀ یکساله به تنش خشکی را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, اسانس, پرولین, تنش کم آبی, کود پرمصرف و کم مصرف, مرزۀ یکساله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050350,
author = {حسن زاده, روح اله and جهان, محسن and ناصر مجنون حسینی and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.)},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4811},
pages = {277--286},
numpages = {9},
keywords = {اسانس، پرولین، تنش کم آبی، کود پرمصرف و کم مصرف، مرزۀ یکساله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.)
%A حسن زاده, روح اله
%A جهان, محسن
%A ناصر مجنون حسینی
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2015

[Download]