علوم و فناوری بذر ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (27-38)

عنوان : ( بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی برخی جنبه های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه در واکنش به فراهمی فسفر در خاک آهکی، آزمایشی در سال (V) 1391-92 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. منابع اصلاح کننده خاک آهکی (شامل ورمی کمپوستو شاهد) در کنار سطوح فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار از V+S+T ،T + (S) گوگرد ،(T) + باکتری تیوباسیلوس منبع فسفات دی آمونیوم) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به ترتیب عامل اول و دوم آزمایش در استفاده شد که طبق نتایج این RE نظر گرفته شدند. جهت ارزیابی بنیه بذر در واکنش به تغذیه فسفر در بوته مادری از آزمون آزمون، درصد جوانه زنی در روز چهارم به عنوان ارزیابی بنیه بذر سیاهدانه تعیین شد. نتایج نشان داد که کاربرد منابع اصلاح مقدار فسفر در پوسته، درصد فسفر پوسته به کل فسفر بذر و متوسط زمان جوانه زنی را ،(V+S+T و S+T ،V+T) کننده خاک در مقایسه با شاهد منجر به کاهش مقدارفسفردرپوسته و متوسط زمان جوانه زنی به V+S+T به طور معنی دار کاهش داد. کاربرد 10 درصد شد. از سویی دیگر، کاربرد تیمارهای ذکر شده منجر به افزایش معنی دار وزن هزار دانه، بنیه بذر، ، ترتیب تا 18 مقدار فسفر در جنین و در بذر شد. بین وزن هزار دانه و غلظت فسفر در پوسته بذر نیز ارتباط منفی وجود داشت R2=0/66**) ). به نظر می رسد که در شرایط محدودیت فسفر خاک، گیاه مادری از طریق تخصیص بیشتر فسفر به پوسته، ترجیح می دهد به جای افزایش بنیه، بذرهایی با دوام بالاتر تولید کند.

کلمات کلیدی

, آزمون , RE بنیه بذر, فسفر بذر, متوسط زمان جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050351,
author = {سیدی, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and حمید شاهنده},
title = {بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {27--38},
numpages = {11},
keywords = {آزمون ،RE بنیه بذر، فسفر بذر، متوسط زمان جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری
%A سیدی, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A حمید شاهنده
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2015

[Download]