پژوهش های بذر ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (11-24)

عنوان : ( اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پرویز رضوانی مقدم , حمید شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمارهای کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر سبز شدن و رشد هتروتروفیک گیاهچه های سیاه دانه (Nigella sativa L.) آزمایش هایی در سال 1392-1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول، ترکیب فاکتوریل اصلاح کننده های خاک آهکی (شامل ورمی کمپوست (V) + باکتری تیوباسیلوس (T)، گوگرد به صورت عنصری میکرونیزه (S) + T، V+S+T و شاهد) و سه سطح کاربرد فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار از منبع فسفات دی آمونیوم) طی دوره رشد گیاه مادری، تیمارهای آزمایش بودند. در آزمایش دوم، تیمارهای انتخاب شده از آزمایش اول (با درصد سبز شدن کمتر از 60 درصد) و پرایمینگ بذر (عدم پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ، پرایمینگ فسفر با محلول های 100، 300 و 500 میلی مولار فسفات دی هیدروژن پتاسیم) به ترتیب عامل اول و دوم آزمایش بودند. بر اساس نتایج آزمایش اول، افزایش حلالیت فسفر ناشی از کاربرد اصلاح کننده های خاک آهکی (V+T و V+S+T)، در مقایسه با شاهد، نقش معنی داری در افزایش درصد سبز شدن بذرهای سیاه دانه (به ترتیب تا 50 و 54 درصد) داشتند. در آزمایش دوم نیز پرایمینگ فسفر در سطح 300 میلی مولار منجر به افزایش معنی دار درصد تخلیه ذخایر بذر، کارایی استفاده از ذخایر بذر و افزایش درصد سبز شدن سیاه دانه (به ترتیب تا 9، 143 و 29 درصد) شد. علاوه بر این، بین میزان فسفر بذر پویا شده و درصد سبز شدن بذرهای سیاه دانه همبستگی مثبت و معنی داری به دست آمد (R2= 0.90 **).

کلمات کلیدی

, درصد سبز شدن, غلظت فسفر بذر, کارایی استفاده از ذخایر بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050352,
author = {سیدی, سیدمحمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and رضوانی مقدم, پرویز and حمید شاهنده},
title = {اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {پژوهش های بذر ایران},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۳۸۳-۱۲۵۱},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {درصد سبز شدن، غلظت فسفر بذر، کارایی استفاده از ذخایر بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A سیدی, سیدمحمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمید شاهنده
%J پژوهش های بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۱۲۵۱
%D 2015

[Download]