دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (12), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (1003-1014)

عنوان : ( تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده )

نویسندگان: یاسر کهندلان شهرنوی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یافته‌های علمی آغاز بروز عوامل خطرساز قلبی‌عروقی را از دوره کودکی به ویژه با ملاحظات تغییرات الگوی شاخص توده بدن (BMI ) و شیوه زندگی خاطرنشان می‌کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد علی‌رغم برخورداری از کلسترول طبیعی در لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و لیپوپروتئین با چگالی پایین(LDL) خون، همچنان مستعد به بیماری‌های قلبی‌عروقی هستند. از این‌رو برای شناسایی بالینی افرادی که در معرض خطر بیماری تصلب شرایین قلبی (CHD) هستند، شاخص‌های حساس بالینی دیگری باید ارزیابی شود. دو مارکر التهابی مهم که باعث آسیب و عفونت بافتی و توسعه آترواسکلروز می‌گردند، فیبرینوژن و رسیستین هستند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسما در کشتی‌گیران تمرین‌کرده می‌باشد. روش تحقیق: ‎20 کشتی‌گیر آزادکار جوان خراسانی (با میانگین سنی 7/‎19 سال و شاخص توده بدنی 5/‎25 و با ‎3 تا ‎5 سال سابقه کشتی) طی فراخوانی، به‌طور داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت چهار هفته و هر هفته هشت جلسه (چهار روز در نوبت‌های صبح و عصر) تمرین داشتند که در هر جلسه نصف زمان تمرین، به تمرین کشتی و نصف دیگر زمان جلسه به تمرین دایره‌ای با فنون کشتی اختصاص داشت. یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که در آزمودنی‌های گروه تجربی میزان درصد چربی بدن (%‎7 کاهش)، وزن(5/‎3 % کاهش)، %2)BMIکاهش) و فیبرینوژن (%‎8کاهش) پس از چهار هفته تمرینات دایره‌ای به طور معناداری کاهش یافت. همچنین میزان رسیستین کاهش داشت ولی این کاهش معنادار نبود. (0.05>P) بحث و نتیجه گیری: تمرینات دایره‌ای مبتنی بر فنون کشتی منجر به کاهش معنادار فیبرینوژن و کاهش غیر معنادار رسیستین می‌شود. بنظر می‌رسد نوع، شدت، مدت تمرین و کاهش بافت چربی آزمودنی‌های گروه تجربی از عوامل موثر در کاهش فیبرینوژن و رسیستین پلاسما در این مطالعه باشد. کاهش فیبرینوژن و رسیستین را می‌توان نشانه کاهش فاکتورهای پیش التهابی، نظیر اینترلوکین‌ها و سایتوکاین‌ها، کاهش مقاومت انسولین و کاهش پروفایل چربی دانست و با توجه به اینکه موارد مذکور از ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی‌عروقی می باشند؛ در نتیجه چهار هفته تمرین دایره‌ای از طریق کاهش در فیبرینوژن و رسیستین موجب کاهش بیماریهای قلبی‌عروقی و پیامد آن کاهش سکته‌های قلبی در کشتی‌گیران تمرین‌کرده می‌شود.

کلمات کلیدی

, تمرین دایره ای , فیبرینوژن, کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050354,
author = {کهندلان شهرنوی, یاسر and رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3165},
pages = {1003--1014},
numpages = {11},
keywords = {تمرین دایره ای ، فیبرینوژن، کشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده
%A کهندلان شهرنوی, یاسر
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2014

[Download]