پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (11), سال (2015-10) , صفحات (21-38)

عنوان : ( تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران )

نویسندگان: معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , جعفر جوان , علی اکبر عنابستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با وجود اینکه بیش از نیم قرن از برنامه ریزی و برنامه ریزی روستایی در ایران می گذرد، نشانه های ناپایداری از قبیل تخریب پوشش گیاهی و کاربرد غیر اصولی منابع طبیعی، بیکاری و عدم وجود اشتغال پایدار، ضعف بنیان های اجتماعی جهت تعمیم مشارکت و غیره در فضاهای روستایی کشور مشهود است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی بنیادها و عوامل ایجادکننده ناپایداری روستایی در کشور است. روش: در این تحقیق اطلاعات به روش کتابخانه ای جمع آوری و تنسیق گردیده و با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی، یعنی تفکر و استدلال های عقلانی، عوامل مؤثر در ناپایداری روستایی شناسایی و مدخلیت آن در ناپایداری روستایی تحلیل گردیده است. یافته ها: براساس دانش موجود، برخی ازعوامل مؤثر بر ناپایداری روستایی به شرح زیر شناسایی و به دودسته عوامل ملی و فراملی تقسیم شده است. عوامل ملی عبارتند از؛ بومی نبودن مبانی نظری و الگوهای توسعه در ایران، نقایص ومشکلات حاکم بر نظام برنامه ریزی، رانتیر بودن دولت، نقایص آموزشی و پایین بودن سطح سواد، مشکلات و کاستی های مدیریت روستایی، ضعف امکانات و خدمات و عوامل فراملی عبارتند از رویکرد عقل باوری و سلطه بر طبیعت، انقلاب صنعتی، رشد جمعیت و ماهیت توسعه. محدودیت ها/ راهبردها: ناپایداری روستایی در ایران عمدتا نتیجه بنیانها و ساختارهایی است که به تضعیف مشارکت اجتماعی روستاییان می انجامد. لذا تحقیقات بعدی می تواند به روشها و راهکارهای اصلاح این بنیانها بپردازد. همچنین غیربومی بودن الگوهای توسعه که برمبنای نظری برنامه ریزی، مدیریت توسعه و ... نیز تأثیرگذار است، در ناپایداری روستایی نقش اساسی دارد. از این رو تحقیق در راستای تدوین الگویی بهینه ، متناسب با مقتضیات بومی کشور می تواند مورد توجه پژوهش های بعدی قرار گیرد. اصالت و ارزش: این مقاله از حیث رویکرد نظری به عوامل مؤثر بر ناپایداری روستایی و نیز از جهت نحوه نگرش آن به عوامل

کلمات کلیدی

ناپایداری؛ ناپایداری روستایی؛ پایداری؛ توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050356,
author = {سلیمانی, معصومه and بوزرجمهری, خدیجه and جوان, جعفر and عنابستانی, علی اکبر},
title = {تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2015},
volume = {4},
number = {11},
month = {October},
issn = {2322-2514},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {ناپایداری؛ ناپایداری روستایی؛ پایداری؛ توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران
%A سلیمانی, معصومه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جوان, جعفر
%A عنابستانی, علی اکبر
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2015

[Download]