پژوهش در گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (14-26)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) )

نویسندگان: محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در شرایط کشت اول و دوم در شهرستان ساری به صورت پرسشنامه ای در سال 1393 انجام گردید. نهاده های ورودی شامل انرژی ماشین آلات، سوخت، کودها و سموم شیمیایی و ستاده ها شامل کاه و کلش برنج بود. سپس با استفاده از ضرایب تبدیل نهاده ها، پتانسیل گرمایش جهانی تعیین شد. نتایج نشان داد که پتانسیل گرمایش جهانی در الگوی کشت دوم (1187 کیلوگرم معادل CO2 در هر هکتار) 20 درصد بالاتر از کشت اول (990 کیلوگرم معادل CO2 در هر هکتار) محاسبه گردید. میزان پتانسیل گرمایش جهانی به ازای هر تن شلتوک در کشت دوم (498 کیلوگرم معادل CO2) 101 درصد کمتر از کشت اول (248 کیلوگرم معادل CO2 در هکتار) تعیین گردید. پتانسیل گرمایش جهانی بر حسب گیگاژول انرژی خارج شده در دو الگوی کشت تفاوت زیادی داشت و در کشت اول و دوم به ازای هر گیگاژول انرژی تولید شده به ترتیب برابر با 12 و 24 کیلوگرم معادل CO2 پتانسیل گرمایش جهانی ایجاد گردید. نهاده سوخت مصرفی در هر دو الگوی کاشت بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی را ایجاد کرد و در کشت اول و دوم به ترتیب 56 و 69 درصد از پتانسیل گرمایش جهانی کل را شامل گردید. در هر دو الگوی کاشت دومین نهاده تشدیدکننده پتانسیل گرمایش جهانی کود نیتروژن بود؛ به طوری که در کشت اول 29 درصد و در کشت دوم 16 درصد از پتانسیل گرمایشی کل را به خود اختصاص داد. سومین ورودی تشدیدکننده در هر دو الگوی کشت، حشره کش بود که در هر دو الگو سهم شش درصدی از پتانسیل گرمایش جهانی کل را شامل شد.

کلمات کلیدی

, الگوی کاشت, پتانسیل گرمایش جهانی, حشره کش, ضریب تبدیل نهاده , کود نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050358,
author = {انصاری, محمدجابر and خرم دل, سرور and قربانی, رضا and همت اله پیردشتی},
title = {ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)},
journal = {پژوهش در گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {****-0007},
pages = {14--26},
numpages = {12},
keywords = {الگوی کاشت، پتانسیل گرمایش جهانی، حشره کش، ضریب تبدیل نهاده ، کود نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)
%A انصاری, محمدجابر
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A همت اله پیردشتی
%J پژوهش در گیاهان زراعی
%@ ****-0007
%D 2015

[Download]