مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-31)

عنوان : ( سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جوامعی که چندگونگی مذهبی وجود دارد، زندگی مسالمت‌آمیز، جز در سایة تساهل مذهبی و به­رسمیت­شناختن تمامی مذاهب، امکان­پذیر نیست. نبود تساهل مذهبی، پیامدهایی چون خشونت مذهبی را در پی دارد. همچنین تساهل مذهبی، تأثیر بسزایی نیز بر نگرش سیاسی افراد برجای می‌گذارد. پرسش­های پژوهش حاضر عبارت­اند از: 1. تساهل مذهبی شیعیان نسبت به مذاهب رسمی کشور، در چه سطحی است؟ 2. چه عواملی بر تساهل مذهبی تأثیرگذارند؟ بنابراین، هدف از این پژوهش- که به روش پیمایشی انجام گرفته است- سنجش تساهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن، در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی است. با توجه به پیشینة نظری، متغیرهای سرمایة اجتماعی، تحصیلات، جنسیت و سن، به‌عنوان عوامل مؤثر بر تساهل مذهبی انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که تساهل مذهبی شیعیان نسبت به سایر مذاهب، وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین آزمون فرضیه­ها نیز نشان می‌دهد که سرمایة اجتماعی درون‌گروهی، بر تساهل مذهبی تأثیر منفی و سرمایة اجتماعی برون‌گروهی، تأثیر مثبت دارد. تحصیلات و جنسیت نیز تأثیر مثبت و سن، تأثیر منفی بر تساهل مذهبی دارند. تأثیر مثبت تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز تأیید شده است.

کلمات کلیدی

, تساهل سیاسی, تساهل مذهبی, سرمایه اجتماعی برون گروهی, سرمایه اجتماعی درون گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050361,
author = {شهریاری, ابوالقاسم and خلیلی, محسن and اکبری, حسین},
title = {سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-5254},
pages = {1--31},
numpages = {30},
keywords = {تساهل سیاسی، تساهل مذهبی، سرمایه اجتماعی برون گروهی، سرمایه اجتماعی درون گروهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A شهریاری, ابوالقاسم
%A خلیلی, محسن
%A اکبری, حسین
%J مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
%@ 2322-5254
%D 2015

[Download]