کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه )

نویسندگان: پریسا کیمیای نشتفانی , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری و مقایسه پروتئین قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا و کنجاله سویا تجاری محافظت شده (یاسمینومکس®) با استفاده از روش نوین برون تنی تست گاز است. در این تحقیق مایع شکمبه از دو راس گاو نر فیستوله شده قبل از خوراک دهی صبح بدست آمد. دراین روش بعد از پایان انکوباسیون در زمان های 8 , 24 و 48 و اندازه گیری ازت آمونیاکی مقدار پروتئین قابل استفاده در دئودنوم که مجموعی از RUP و MCPاست تعیین شد. برای تیمارهای آزمایشی 5 نرخ عبور(1/0 , 02/0 , 08/0 ,06/0 ,04/0 )در نظر گرفته شد و مقادیر UCP در زمان های 8 , 24و 48 برای هر دو خوراک دارای اثر معنی داری بدست آمد.(p˂0.0001). همچنین در بررسی کنجاله سویای فراوری شده یاسمینو مکس با افزایش نرخ عبور مقدار پروتئین قابل استفاده موثر در دئودنوم نسبت به کنجاله سویا افزایش یافت. بطور کلی این تکنیک تخمین مناسبی از پروتئین قابل استفاده موثر در دئودنوم را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, تجریه پذیری پروتئین, فراوری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050363,
author = {کیمیای نشتفانی, پریسا and ابراهیمی, سیدهادی and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا},
title = {مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تجریه پذیری پروتئین، فراوری، شکمبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه
%A کیمیای نشتفانی, پریسا
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]