زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (52), سال (2006-9) , صفحات (151-190)

عنوان : ( سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در همة زبان‌ها متون بسیاری را می‌توان یافت که به دلایل مختلفی نویسندة آن‌ها ناشناخته مانده است. تحقیقات بسیاری در جهت رفع این مسئله صورت گرفته است؛ هم در قالب ادبی و بررسی کیفی و هم در قالب زبان‌شناختی و بررسی کمّی سبک‌ها. در این مقاله به نقد و بررسی یکی از شیوه‌های کمّی در تشخیص پدیدآورندة یک اثر می‌پردازیم. این شیوه که به کیوسام1 شهرت یافته، در تحلیل نثر انگلیسی به نتایج قابل تأملی دست یافته است. در اینجا با استفاده از یکی از قصاید فارسی با مطلع «منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا» که به دو شاعر (سنایی و جبلی) انتساب یافته، کارآیی این شیوة آماری را محک می‌زنیم.

کلمات کلیدی

سبک‌سنجی؛ کیوسام؛ سنایی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050368,
author = {یاحقی, محمدجعفر and ایزانلو, علی},
title = {سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر},
journal = {زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2006},
volume = {14},
number = {52},
month = {September},
issn = {1735-9740},
pages = {151--190},
numpages = {39},
keywords = {سبک‌سنجی؛ کیوسام؛ سنایی؛ جبلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر
%A یاحقی, محمدجعفر
%A ایزانلو, علی
%J زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1735-9740
%D 2006

[Download]