سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2015-06-17

عنوان : ( تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه مکوردی حوضه آبخیز اندیشش) )

نویسندگان: علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ػاصٜٞای اکلاحی، تٙذٞای وٛچىی ٞؼتٙذ وٝ تٝ ٙٔظٛس واٞؾ ػشػت رشیا ٚ واٞؾ فشػایؾ ٚ ٞ چٕٙی ٟٔاس ػیلاب ٚ سػٛب دس آتشاٞٝٞا تا اػتفادٜ اص لٔا حِی ٞ چٕٛ چٛب، ػٙ ،ً ػٙ ٚ لٔات، تٛسیؼٙ ٚ ... دس ؼٔیش آتشاٞٝ ػاختٝ یٔ- ؿٛ ذ٘. ای ػاصٜٞا تا رخیشٜ رشیا ٚ واٞؾ ؿیة آتشاٞٝ وٝ تاػج واٞؾ ػشػت رشیا آب یٔ شٌدد دس ػىغا ؼِ ٞیذسٚ ِٛطیه حٛصٜٞای آتخیض تغییش ایزاد یٔوٙذ. تزضیٝ ٚ تح یّ احشات احذاث ای ػاصٜٞا لث اص احذاث، دس تل یٕ یٌٓشی کحیح ٚ ارشای تٟیٙٝ ای طشحٞا ٚ ٞ چٕٙی ذٔیشیت تٟتش تٝ ٙٔظٛس ی٘ تٝ اٞذاف خٔت فّ ٛٔحش اػت. اص آ ز٘ا وٝ احذاث ای ػاصٜٞا تش سفتاس ػی ٛٔحش اػت، ای تحمیک تا ٞذف تشسػی تاحیش احذاث ػذٞای اکلاحی تش واٞؾ دتی اٚد ػی دس حٛصٜ آتخیض ا ذ٘یؾ کٛست شٌفت. دس ای تحمیک تٝ ٙٔظٛس تشسػی تاحیش ای ػاصٜٞا سٚ ذ٘یاتی ػی دس خٔض تٝ سٚؽ پاغِ ٚ سٚ ذ٘یاتی سٚدخا ٝ٘ تٝ سٚؽ أػىیٙ اٍ ا ز٘ا شٌفت ٚ ٞیذسٚ شٌاف ػی تا دٚسٜ تاص ٌتٞای 25 تا 100 ػا ِٝ دس ٚضؼیت لث ٚ تؼذ اص احذاث ػاصٜٞا ؿثیٝػاصی ؿذ. ت٘ایذ ٘ا داد وٝ تا احذاث ػاصٜٞای پیؾتیٙی ؿذٜ تی 25 تا 98 دسکذ دتی اٚد ٚ اص 7 تا 99 دسکذ حز ػی دس ػٙاسیٛٞا ٚ دٚسٜ تاص ٌتٞای خٔت فّ واٞؾ یٔیاتذ، وٝ تیا شٍ٘ تاحیش خٔثت احذاث ای ػاصٜ- ٞا دس واٞؾ دتی اٚد ٚ حز ػی یٔتاؿذ.

کلمات کلیدی

, روندیابی سیل در مخزن, روندیابی سیل در رودخانه, دبی اوج سیل, سازه های اصلاحی, عکس العمل هیدرولوژیک , حوزه آبخیز گاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050369,
author = {ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه مکوردی حوضه آبخیز اندیشش)},
booktitle = {سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روندیابی سیل در مخزن، روندیابی سیل در رودخانه، دبی اوج سیل، سازه های اصلاحی، عکس العمل هیدرولوژیک ، حوزه آبخیز گاش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه مکوردی حوضه آبخیز اندیشش)
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]