کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-6) , صفحات (21-39)

عنوان : ( تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , کمال امیدوار , سعید الفتی , خدیجه مرادی , مسعود قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مباحث مهم در محافل علمی دنیا، بحث در مورد تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و پیامدهای آن است که در کشور ما نیز به صورت پراکنده به این مهم پرداخته میشود. در این پژوهش سعی شده به بررسی افزایش دماهای حدی بیشینه یزد پرداخته شود. بنابراین داده های بیشینه مطلق 1951 ) مورد استفاده واقع - سالانه دمای روزانه ایستگاه همدید یزد طی یک دوره 60 ساله ( 2010 شد. از روش رگرسیون (پلینومیال و لگاریتمی) و آماره من- کندال در محیط نرم افزار متلب برای آزمون معنیداری روند تغییرات سریهای دمایی استفاده شد. نتایج نشان میدهد که دمای 2 دهه 1970 و 1980 ، پایینتر و دهه 2000 بالاتر از متوسط طولانی مدت هستند و دهۀ 1970 سردترین و دهه 2000 گرم ترین دهه است. نتایج کلی این پژوهش نشان میدهد وجود نوسانات فصلی در سری دماهای حدی بیشینه یزد است که این نوسانات معنیدار نیستند. همچنین معلوم شد که بهترین مدل برای پیشبینی دماهای حدی بیشینه یزد، مدل هالت- وینترز است که حاصل این پیش بینی نشان می دهد در سال های 2016 و 2020 دما افزایش ناهنجاری خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, دمای حدی بیشینه, آزمون من – کندال, سری زمانی هالت- وینترز, یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050378,
author = {دستورانی, محمدتقی and کمال امیدوار and سعید الفتی and خدیجه مرادی and مسعود قنبری},
title = {تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد},
journal = {کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {2345-332X},
pages = {21--39},
numpages = {18},
keywords = {دمای حدی بیشینه، آزمون من – کندال، سری زمانی هالت- وینترز، یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد
%A دستورانی, محمدتقی
%A کمال امیدوار
%A سعید الفتی
%A خدیجه مرادی
%A مسعود قنبری
%J کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
%@ 2345-332X
%D 2014

[Download]