اکو هیدرولوژی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (83-97)

عنوان : ( بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع )

نویسندگان: علی طالبی , مسعود عشقی زاده , محمدتقی دستورانی , حمیدرضا عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روندیابی جریان سطحی در حوضه های آبخیز به دو گروه اصلی شامل الگوریتم جهت جریان متعدد و الگوریتم جهت جریاان منفرد تقسیم می شود. بسیاری از بسته های نرم افزاری و مطالعات از الگوریتم جهت جریان منفرد به دلیال ساادگی و حجام کام محاسبات برای روندیابی جریان سطحی در حوضه های آبخیز استفاده می کنند. در ایا تحقیا تاثییر عملیاات آبخیازداری بار روندیابی جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جریان متعدد، در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گنابااد بررسای شد. افزون بر ای ، نحوة پیاده سازی الگوریتم جریان متعدد و محاسبۀ مقدار تجمعی جریان با استفاده از ای الگوریتم در محایط GIS بیان شد. برای ای منظور جریان های سطحی ایجادشده طی سال های 2009 تا 2014 با استفاده از الگوریتم توزیع جریاان متعدد برای دو سناریوی تحت عملیات آبخیزداری و فاقد عملیات آبخیزداری شبیه سازی شد. نتایج نشاان داد رو رونادیابی جریان متعدد با نسبت حداکثر 1 / 97 و حداقل 3 / 64 درصد، حجم کل جریان خروجی را برای وقایع بررسی شاده شابیه ساازی کرد و حجم کل جریان در خروجی حوضه برآورد شد. همچنی نتایج نشان داد که در رگبارهای با مقدار بار کم کاه حجام جریان اندک است، اجرای عملیات آبخیزداری به طور 100 درصد بر کاهش جریان خروجی از حوضه تثییر داشته است، اما در جریان های با حجم بیشتر بی 2 / 38 تا 2 / 74 درصد سبب کاهش حجم جریان خروجی شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم, جریان متعدد, جریان منفرد, روندیابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050380,
author = {علی طالبی and مسعود عشقی زاده and دستورانی, محمدتقی and حمیدرضا عظیم زاده},
title = {بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع},
journal = {اکو هیدرولوژی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2423-6098},
pages = {83--97},
numpages = {14},
keywords = {الگوریتم، جریان متعدد، جریان منفرد، روندیابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع
%A علی طالبی
%A مسعود عشقی زاده
%A دستورانی, محمدتقی
%A حمیدرضا عظیم زاده
%J اکو هیدرولوژی
%@ 2423-6098
%D 2014

[Download]