علوم آب و خاک, دوره (19), شماره (72), سال (2015-7) , صفحات (47-55)

عنوان : ( بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز) )

نویسندگان: علی طالبی , سیده فاطمه سوزنده پور , محمدتقی دستورانی , علی اکبر کریمیان , محبوبه سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربری اراضی یکی از فاکتورهای اساسی در کنترل رفتار هیدرولوژیکی حوزه ها می باشد. در مقابل ویژگی های عمدتاً ثابت حوزه و مؤثر بر چرخه آب حوزه (مانند خصوصیات خاک، توپوگرافی، اقلیم و کاربری اراضی) ممکن است زمینه ساز تغ یی رات کوتاه مدت باشند . بنابراین، عموماً فرض می شود که تغییر کاربری اراضی علت تغییر در پویایی هیدرولوژیکی حوزه ها می باشد . در ای ن مقاله اثر کا ربری در HEC-HMS اراضی در شرایط فعلی و بهینه بر رسوبدهی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافی ایی و اجر ای مدل ه ی درولویکی حوزه آبخیز شور و شیرین واقع در استان فارس بررسی شده است. نقشه کاربری اراضی جهت تهیه نقشه شماره منحنی استفاده شد و این نقشه به عنوان پارامتر مهم جهت ورودی مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که رسوب برآورد شده در دو شرایط با یکدیگر تفاوت داشته و رسوب برآوردی به میزان متوسط ۱۲ درصد، در شرایط کاربری بهینه کمتر از شرایط فعلی اراضی می باشد. کاهش دبی اوج و میزان رسوب در شرایط بهینه اراضی نسبت به شرایط کاربری فعلی بیان کننده این مطلب است، که تغییر کاربری اراضی و نوع کاربری مورد استفاده نقش بسزایی در کاهش یا افزایش ارتفاع رواناب و در نتیجه دبی اوج سیلاب و میزان رسوبزایی حوزه دارد.

کلمات کلیدی

, HEC-HMS , کاربری اراضی, شرایط بهینه, رسوبزایی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050384,
author = {علی طالبی and سیده فاطمه سوزنده پور and دستورانی, محمدتقی and علی اکبر کریمیان and محبوبه سلطانی},
title = {بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2015},
volume = {19},
number = {72},
month = {July},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {HEC-HMS ، کاربری اراضی، شرایط بهینه، رسوبزایی، مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز)
%A علی طالبی
%A سیده فاطمه سوزنده پور
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی اکبر کریمیان
%A محبوبه سلطانی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2015

[Download]