مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (7), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (157-171)

عنوان : ( بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان )

نویسندگان: معصومه بحری (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , مسعود گودرزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر شدت و تواتر خشکسالیهای دهههای آتی میتواند به برنامهریزی بهمنظور استفاده صحیح منابع آب و سازگاری با آثار مخرب پدیده خشکسالی کمک شایانی نماید. در این پژوهش به ارزیابی تغییرات اقلیمی دوره 2444 2494 و اثر آن بر خشکسالی حوزه آبخیز اسکندری پرداخته شده است. بدین منظور پس - از ارزیابی توانایی LARS-WG در شبیهسازی دوره 4395 2442 بر اساس سناریوی پایه، اقدام به ریز - مقیاسنمایی بروندادهای مدل HadCM3 4 تحت دو سناریوی A2 و B1 و پیشبینی دمای کمینه، بیشینه و بارش و بررسی شاخص خشکسالی SPI شده است. بر اساس سناریوهای A2 و B1 4 درجه سانتیگراد را در ماه- / 4 تا 9 / دمای کمینه افزایش 9 های مارس، ژوئن، ژوئیه و سپتامبر خواهد داشت. بیشترین و کمترین افزایش دمای بیشینه بهترتیب مربوط به می و 44 درصدی متوسط بارش سالانه / 7 تا 3 / 4 درجه سانتیگراد است. نتایج نشان از افزایش 2 / 4 و 42 / فوریه به میزان 9 دارد. اما از آنجاییکه تعداد روزهای تر افزایشی نخواهند داشت، بنابراین، بر شدت بارشهای حدی افزوده میشود. بیشترین کاهش بارندگی مربوط به ماههای آوریل و می بوده و با توجه به اینکه این کمبود بارندگی با تأخیر چند ماهه نمود پیدا میکند، شدیدترین خشکسالی با توجه به SPI ششماهه مربوط به آگوست و شدیدترین خشکسالی بر اساس SPI 42 ماهه متعلق به دسامبر است. تحلیل سالانه این شاخص نشان داد که 75 درصد سالها وضعیتی نرمال دارد، بنابراین، حوزه آبخیز اسکندری در دهه 2424 با افزایش فراوانی وقوع خشکسالی روبهرو نخواهد بود، اما انتظار میرود، بارشها به سمت فصل گرم جابهجا شوند.

کلمات کلیدی

, شاخص, ریز مقیاسنمایی, HadCM3 , LARS-WG , SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050388,
author = {معصومه بحری (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and مسعود گودرزی},
title = {بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2251-9300},
pages = {157--171},
numpages = {14},
keywords = {شاخص، ریز مقیاسنمایی، HadCM3 ، LARS-WG ، SPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان
%A معصومه بحری (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A مسعود گودرزی
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2015

[Download]