همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , 2015-10-14

عنوان : ( اثر تغذیه برگی بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر نوع تغذیه برگی بر رشد و عملکرد گل و کلاله زعفران در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شش ساله در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل محلول پاشی برگی با یارامیلاکمپلکس، هیومستار، کود کامل فوسامکو، دلفارد و شاهد بودند. تغذیه برگی طی سه نوبت در مرحله رشد رویشی اعمال شد. نتایج نشان داد که اثر نوع تغذیه برگی بر تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی¬دار (01/0≥p) بود. بیشترین و کمترین وزن خشک کلاله به ترتیب برای تغذیه برگی با کود کامل و شاهد با 523/0 و 256/0 گرم بر متر مربع بدست آمد.

کلمات کلیدی

, گیاه ارزشمند, محلول¬پاشی برگی, وزن خشک کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050402,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر تغذیه برگی بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)},
booktitle = {همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گیاه ارزشمند، محلول¬پاشی برگی، وزن خشک کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغذیه برگی بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
%D 2015

[Download]