همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , 2015-10-14

عنوان : ( اثر حاصلخیزکننده¬های مختلف خاک بر خصوصیات زراعی بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , مینا هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) یکی از باارزش¬ترین گیاهان چندساله است که گران¬ترین ادویه بوده و 95 درصد تولید آن مربوط به ایران است. این آزمایش با هدف بررسی اثر نوع حاصلخیزکننده خاک بر رشد و عملکرد برگ، گل و بنه گیاه ارزشمند زعفران در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل یارامیلاکمپلکس، هیومستار، کود کامل، دلفارد، کود دامی گاوی و شاهد بودند. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک برگ، وزن خشک بنه، سرعت ظهور برگ و سرعت ظهور گل بودند. نتایج نشان داد که اثر نوع حاصلخیزکننده¬های خاک بر وزن خشک برگ، وزن خشک بنه، سرعت ظهور برگ و سرعت ظهور گل زعفران معنی¬دار (05/0≥p) بود. بیشترین و کمترین وزن خشک برگ به ترتیب مربوط به کود دامی و شاهد با 93/61 و 68/19 گرم بر مترمربع بدست آمد. بیشترین سرعت ظهور گل برای کود دامی (56/9 گل در روز) و کمترین میزان برای شاهد (36/2 گل در روز) بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ادویه گرانقیمت, سرعت ظهور گل, وزن خشک بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050403,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and هوشمند, مینا},
title = {اثر حاصلخیزکننده¬های مختلف خاک بر خصوصیات زراعی بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)},
booktitle = {همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ادویه گرانقیمت، سرعت ظهور گل، وزن خشک بنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر حاصلخیزکننده¬های مختلف خاک بر خصوصیات زراعی بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A هوشمند, مینا
%J همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
%D 2015

[Download]