جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (11), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (93-105)

عنوان : ( تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , فهیمه عبادی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا مقاله با هدف یابیارز توان اکولوژیک منابع، برا ی مصارف حملونقل درونشهر ی شهر مشهد یق در اس با یظرف ت یز یست موجود، تلاش دارد تنگناها و محدودی یها ت حملونقل یپا را دار مشخص کند. روش به کار گرفتهشده نیا در پژوهش، «جاپا ی بومشناختی 2 » است که رابطه نیب یم « زان مصرف و دیتول یضا عات به لهیوس «و» ها انسان دیتول منابع و جذب یضا عات به یطب لهیوس عت را» نشان یم دهد. محاسبه جاپا ی بومشناخت ی برا ی بخش حملونقل در مشهد نشان یا که داد ن شهر با مصرف بیش از یلیم 35 یگ ون گاژول انرژی در سال برا ی برطرف ساختن به ازین سوخت مصرف در ی حملونقل، رقم ی معادل 497554 تن کربن یم دیتول کند و معادل سرانه بومشناخت ازا به آن ی ی هر 100 یگ گاژول ی در ک هکتار 11/0 هکتار برا ی هر فرد است؛ در یعنی حال حاضر (سال 1391) جمعیت یلیم 3 ون نفری مشهد 359341,82 هکتار نیزم بومشناختی برای مصرف کنونی انرژی در بخش حملونقل استفاده یم کنند نیا. رقم حدود 10 برابر یب ش از وسعت کلانشهر مشهد است؛ بنابرا به نی کارگ ری ی راهکارها یی برا ی کاهش جاپای بومشناختی و وسعت ا راضی پشتیبان از جمله یتقو ت یها نهیگز حملونقل عموم ی ضرور ی است

کلمات کلیدی

, جاپا ی بوم شناختی, حمل ونقل پایدار, مصرف انرژ ی, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050410,
author = {رهنماء, محمدرحیم and عبادی نیا, فهیمه},
title = {تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {11},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {93--105},
numpages = {12},
keywords = {جاپا ی بوم شناختی، حمل ونقل پایدار، مصرف انرژ ی، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A عبادی نیا, فهیمه
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2014

[Download]