رفتار حرکتی, دوره (7), شماره (22), سال (2016-3) , صفحات (149-160)

عنوان : ( تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: مژگان معمارمقدم , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی , علی مشهدی , علی کاشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه ADHD انجام گرفت. 40 دانش‌آموز پسر 7 تا 11 سال از مدارس ابتدای ناحیه 6 شهر مشهد انتخاب شدند. تشخیص ADHD با استفاده از برگه‌های SNAP- IV و CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی برنامه تمرین منتخب (شامل تمرینات ادراکی – حرکتی و تمرینات هوازی) را به مدت 24 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه، دریافت کردند. گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. آزمودنی‌ها قبل و بعد از تمرین به‌وسیله آزمون‌های فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی، ارزیابی شدند و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری صورت گرفت. نتایج نشان داد، عملکرد کودکان گروه تجربی در حافظه کلامی که از طریق آزمون فراخنای ارقام وکسلر ارزیابی گردید، تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل داشت (p<0.05). همچنین در آزمون بلوک‌های تپنده کورسی تفاوت بین گروه تجربی و کنترل معنی‌دار بود (p<0.05)؛ بنابراین، برنامه تمرینی منتخب به بهبود حافظه کاری در کودکان مبتلابه ADHD کمک می‌کند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی, برنامه تمرینی منتخب, حافظه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050411,
author = {معمارمقدم, مژگان and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی and مشهدی, علی and علی کاشی},
title = {تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {22},
month = {March},
issn = {2322-1631},
pages = {149--160},
numpages = {11},
keywords = {واژه‌های کلیدی: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، برنامه تمرینی منتخب، حافظه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A معمارمقدم, مژگان
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%A مشهدی, علی
%A علی کاشی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2016

[Download]