ادبیات عرفانی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-3) , صفحات (137-172)

عنوان : ( استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد )

نویسندگان: مژگان زرین فکر , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد مژگان زرین‌فکر [1] مریم صالحی‌نیا [2] محمد جواد مهدوی [3] تاریخ دریافت:2/2/93 تاریخ تصویب:24/6/93 چکیده در مقاله حاضر استعاره‌های رویشی در معارف بهاء ولد براساس الگوی استعاره مفهومی توصیف و تحلیل شده‌اند. استعاره‌های رویشی شامل مواردی است که در آنها از اصطلاحات حوزه گیاهان و روییدنی‌ها برای مفهوم سازی مفاهیم انتزاعی استفاده می‌شود. نگاشت مرکزی این استعاره ‎ ‌ها به صورت «هستی و وجود، گیاه است» معرفی شده است؛ زیرا در جهان‌بینی بهاء، مهم‌ترین مفاهیم شناختی؛ یعنی خدا، جهان و انسان در قالب قلمروهای رویشی تصویر شده است. از آنجا که در نظریه معاصر، استعاره در خدمت فهم و شناخت انسان قرار می‌گیرد، در این مقاله با تحلیل و توصیف این استعاره‌ها در معارف بخشی از دیدگاه‌های مهم بهاء ولد در مسائل عرفانی و کلامی از قبیل وحدت وجود، جبر و اختیار، تجلی و رؤیت مورد بررسی قرار گرفته است که گستره این استعاره، بازتابی از باورهای شخصی و محیط زیستی بهاء ولد است. واژه‌های کلیدی : بهاء ولد، معارف، استعاره‌های رویشی، استعاره‌های مفهومی. [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. mzarrinfekr@yahoo. com [2] استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.

کلمات کلیدی

بهاء ولد؛ معارف؛ استعاره‌های رویشی؛ استعاره‌های مفهومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050417,
author = {زرین فکر, مژگان and صالحی نیا, مریم and مهدوی, محمدجواد},
title = {استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد},
journal = {ادبیات عرفانی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {9},
month = {March},
issn = {2008-9384},
pages = {137--172},
numpages = {35},
keywords = {بهاء ولد؛ معارف؛ استعاره‌های رویشی؛ استعاره‌های مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد
%A زرین فکر, مژگان
%A صالحی نیا, مریم
%A مهدوی, محمدجواد
%J ادبیات عرفانی
%@ 2008-9384
%D 2014

[Download]