پژوهش آب ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (189-193)

عنوان : ( تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد) )

نویسندگان: محبوبه حاجی بیگلو , عباسعلی قزل سوفلو , محمدتقی دستورانی , بیژن قهرمان , محمدرضا اختصاصی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه سیستم های رودخانه ای از جنبه های مختلف محیط طبیعی شامل هیدرولوژی، هیدرولیک، فرآیندهای فرسایش و رسوب گذاری و همچنین شکل کانال های رودخانه ای است. بین تغییرات ایجاد شده در متغیرهای مستقل و واکنش متغیرهای وابسته همواره تأخیر زمانی وجود دارد که با مقادیر و حدود تغییرات در متغیرهای مستقل و قابلیت تغییرپذیری متغیرهای وابسته کنترل می شود. در این پژوهش، برای بررسی خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع عرضی رودخانه فیروزه- برای دبی با دوره بازگشت ۱۰ ،HEC-RAS شاهجوب در استان خراسان شمالی بعد از تحلیل نتایج خروجی از مدل هیدرولیکی ساله برای ۳۷ بازه که در طول رودخانه انتخاب شده بود، اقدام شد. بهترین معادله از بین رابط ههای رگرسیونی که دارای و ضریب تشخیص بالاتر بود، انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که معادله P-value کمترین خطای استاندارد، کمترین مقدار نمایی به عنوان معادله مناسب تر برای رابطه های ژئومتری- کانال برای رودخانه مورد مطالعه است که دارای خطای استاندارد ۰ نسبت به سایر مدل ها بود. /۰۰۲ P-value ۰ و / ۰، ضریب تشخیص ۸۸ /۰۱۰

کلمات کلیدی

, رابطه های رگرسیونی, مشخصات هندسی و هیدرولیکی رودخانه, HEC-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050419,
author = {محبوبه حاجی بیگلو and عباسعلی قزل سوفلو and دستورانی, محمدتقی and قهرمان, بیژن and محمدرضا اختصاصی},
title = {تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد)},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1235},
pages = {189--193},
numpages = {4},
keywords = {رابطه های رگرسیونی، مشخصات هندسی و هیدرولیکی رودخانه; HEC-RAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد)
%A محبوبه حاجی بیگلو
%A عباسعلی قزل سوفلو
%A دستورانی, محمدتقی
%A قهرمان, بیژن
%A محمدرضا اختصاصی
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2015

[Download]