مطالعات جامعه شناختی شهری, دوره (5), شماره (14), سال (2015-6) , صفحات (75-102)

عنوان : ( تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان )

نویسندگان: محمد عباس زاده , حسین میرزائی , لورا علیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و تغییر الگوی مصرف، تولید زباله ی حاصل از فعالیت های بشر را افزایش داده است. تولید این مواد اثرات نامطلوبی را بر محیط زیست دارد. مسلما تفکیک زباله ها می تواند از ضررهای زیست محیطی و بهداشتی آن بکاهد، به همین دلیل پژوهش حاضر ضمن سنجش میزان مشارکت خانوارهای شهر ارومیه در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی، به تاثیر سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بر آن پرداخته است. روش این پژوهش، پیمایشی و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه ی آماری شامل خانوارهای ساکن شهر ارومیه است که از بین آنها 612 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات لازم توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان مشارکت در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (r=0/401) ، سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (r=0/334) رابطه معنادار مثبت وجود دارد.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مجموع ابعاد احساس تعلق اجتماعی و نهادی و انسجام اجتماعی متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد ذهنی و عینی سرمایه فرهنگی توان پیش بینی میزان مشارکت در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی را داشته اند و در مجموع 9/23 درصد تغییرات متغیر وابسه را پیش بینی کرده اند.

کلمات کلیدی

, مشارکت, تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی, سرمایه اجتماعی, سرمایه فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050424,
author = {محمد عباس زاده and میرزائی, حسین and لورا علیاری},
title = {تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان},
journal = {مطالعات جامعه شناختی شهری},
year = {2015},
volume = {5},
number = {14},
month = {June},
issn = {2345-3273},
pages = {75--102},
numpages = {27},
keywords = {مشارکت، تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان
%A محمد عباس زاده
%A میرزائی, حسین
%A لورا علیاری
%J مطالعات جامعه شناختی شهری
%@ 2345-3273
%D 2015

[Download]