پژوهش نامه زنان, دوره (6), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (119-139)

عنوان : ( نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی مقررات حاکم بر خانواده ، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391 ، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصۀ رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستۀ مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.

کلمات کلیدی

, دادگاه خانواده, مقررات شکلی, دعاوی خانوادگی, قانون حما یت خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050429,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی},
journal = {پژوهش نامه زنان},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-0743},
pages = {119--139},
numpages = {20},
keywords = {دادگاه خانواده، مقررات شکلی، دعاوی خانوادگی، قانون حما یت خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J پژوهش نامه زنان
%@ 2383-0743
%D 2015

[Download]