تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (16), شماره (16), سال (2003-5) , صفحات (12-13)

عنوان : ( آشنایی با یکی دیگر از انواع منابع سودمند اطلاعاتی: سایت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در وب )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی سایتهای سازمانهای دولتی و غیزدولتی در ایران و جهان

کلمات کلیدی

, سازمانهای دولتی , سازمانهای غیر دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050439,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {آشنایی با یکی دیگر از انواع منابع سودمند اطلاعاتی: سایت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در وب},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2003},
volume = {16},
number = {16},
month = {May},
issn = {1684-7989},
pages = {12--13},
numpages = {1},
keywords = {سازمانهای دولتی - سازمانهای غیر دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی با یکی دیگر از انواع منابع سودمند اطلاعاتی: سایت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در وب
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2003

[Download]