پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (5), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (153-172)

عنوان : ( تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی )

نویسندگان: رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از فعالیت های قابل تقدیر متخصصین رشته برنامه درسی، تلاش هایی است که برای فهم و درک ساختارهای مفهومی این حوزه از دانش بشری مبذول داشته اند. از جمله می توان به زحمات بی شائبه ای اشاره نمود که مولفان مقاله "واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهش های انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی" ، با هدف روشنگری در باب "الگو"، نخست به استناد موضوعات مطرح شده از سوی پوزنر، الگوها را تحت عناوین "رویه ای"، "توصیفی" و "مفهومی" در حوزه برنامه درسی دسته بندی نموده اند. آنگاه پژوهش هایی که با رویکرد طراحی الگو در حوزه برنامه درسی انجام شده است را از منظر توضیح و تبیین الگو، نوع الگوی مورد استفاده و چگونگی کاربرد آن مورد نقد و بررسی قرار داده اند. در این جستار سعی شده است با روش تحلیلی- اسنادی به این سوال پاسخ داده شود که تا چه حد عناوین و ارزش گذاری ارائه شده در مقاله مورد اشاره، با ماهیت موضوعات حوزه معرفتی برنامه درسی منطبق می باشد؟ و در پایان با توجه به منابع موجود، امکان تعیین ملاکی برای وجه تمایز الگو در حوزه طراحی رشته برنامه درسی، بررسی شد. در نتیجه این پویش، مشخص گردید الگوها در حوزه طراحی برنامه درسی، از دو منظر ساختار و موضوع دارای دسته بندی های متفاوتی هستند که در متن به طرح آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, الگو, طراحی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050444,
author = {شالیان, رحیم and سعیدی رضوانی, محمود and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-6360},
pages = {153--172},
numpages = {19},
keywords = {الگو، طراحی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی
%A شالیان, رحیم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2016

[Download]