حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (220-230)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی )

نویسندگان: وحید جهانبخش مشهدی , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده از خاک 49 مزرعه چغندرقند استان خراسان رضوی و شمالی Polymyxa betae به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های کل ریشه چغندرقند استخراج شد DNA ، کاشته شد و بعد از 5 الی 7 هفته IC نمونه برداری شد. سپس در خاک های جمع آوری شده بذر چغندر قند رقم 28 با استفاده از جفت آغازگرهای s rRNA و ITS2 ،5.8srRNA ،ITS1 ،18s r RNA شامل P.betae و منطقه 463 جفت باز ی از قارچ (NCBI) تکثیر شدند. بیست و دو جدایه از گونه فوق انتخاب و توالی یابی گردیدند. توالی های به دست آمده با 5 توالی از بانک ژن Pxfwd1/ITS4 مقایسه شدند. بر طبق این آزمایش، جدایه های قارچ مزبور در دو گروه قرار گرفتند. جدایه های مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی، در یک گروه و با شباهت ژنتیکی بسیار نزدیک به یکدیگر و جدایه های اروپایی در گروه جداگان های قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در آنالیز فیلوژنی این جنس مناسب تر می باشد. ITS نسبت به منطقه 1 ITS منطقه 2

کلمات کلیدی

, Poymyxa betae , استان خراسان رضوی, استان خراسان شمالی, آنالیز فیلوژنیک, تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050458,
author = {جهانبخش مشهدی, وحید and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {220--230},
numpages = {10},
keywords = {Poymyxa betae ، استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی، آنالیز فیلوژنیک، تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]