یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران , 2014-11-06

عنوان : ( محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m )

نویسندگان: علّییه حسینیان ازغدی , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: به سبب حساسیت بالای جنین نسبت به پرتو و نیز آمار رو به افزایش پرتوگیری¬های درون رحمی، محاسبات دزسنجی جنین از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مواردی که استفاده از رادیو دارو برای زن باردار تجویز می¬شود، آمبولی ریه است. این عارضه سلامت مادر را در معرض خطر جدی قرار می¬دهد، به همین دلیل با وجود احتمال خطر برای جنین، این اسکن انجام می¬شود. اسکن ریه توسط رادیوداروی تکنسیم m99 (MAA) در این مطالعه مد نظر قرار گرفته است. مواد و روش¬ها: استفاده از یک مدل کامپیوتری واقعی از زن باردار و جنین برای انجام شبیه سازی ضروری است. مجموعه فانتوم¬های زن باردار و جنین در سنین بارداری 3 ماه، 6 ماه و 9 ماه توسط این گروه تحقیقاتی تهیه شده¬است. این فانتوم¬ها با استفاده از تصاویر ام ار آی از ناحیه لگن زن باردار و ترکیب آن با فانتوم زن بزرگسال مرجع ICRP ساخته شده است. در مدل سازی جنینی نیز از تصاویر چندین جنین سالمِ سقط شده، استفاده شده است. مدل¬های جنینی دارای 20 بافت و عضو مجزا است که آن¬ها را از سایر مدل های موجود متمایز می¬سازد. محاسبات مونت کارلو توسط کد MCNPX 2.4.0 انجام شده است. نتایج: دز جذبی در تمام اعضای مادر و جنین به ازای دریافت یک واحد پرتوزایی محاسبه شده است. دز جذبی برای جنین 9 ماهه، 6 ماهه و 3 ماهه به ترتیب برابر با mGy 1-10×44/8، mGy 13/1 و mGy 00/3 به ازای دریافت پرتوزایی MBq 200 (معادل با mCi 4/5) از رادیودارو است. دز بعضی از اعضای جنین مانند دیواره مثانه و استخوان¬ها از مقدار دز میانگین جنین بیشتر است. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می¬دهد که در سنین پایین¬تر، دز بالاتری توسط جنین دریافت می¬شود. در سن بارداری 3 ماه و 6 ماه دز جنین بالاتر از mGy 1 است، در حالی¬که در سن 9 ماه دز جنین پایین¬تر از mGy 1 بدست آمده است. در مورد جنین 9 ماهه نیز دز بعضی از اعضا بالاتر از حد mGy 1 است. برطبق گزارش ICRP 84 تنها در مواردی دز جنین قابل صرفنظر کردن است که مقدار آن زیر mGy 1 باشد و در موارد بالاتر باید اطلاع کافی در مورد خطر احتمالی به پزشک و بیمار داده شود. این مطالعه به پزشک کمک می کند تا دز جذبی را با دقت بالا و به تفکیک اعضای جنین در اختیار داشته باشد

کلمات کلیدی

, دزسنجی داخلی, زن باردار, جنین, اسکن ریه, تکنسیم m99 MAA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050460,
author = {حسینیان ازغدی, علّییه and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دزسنجی داخلی، زن باردار، جنین، اسکن ریه، تکنسیم m99 MAA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m
%A حسینیان ازغدی, علّییه
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران
%D 2014

[Download]