راهبرد, دوره (24), شماره (74), سال (2015-6) , صفحات (251-272)

عنوان : ( اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه های گذشته مناظره شدیدی میان حامیان اشاعه هسته ای و مخالفان آن در جریان بوده و با ظهور بازیگران بالقوه و بالفعل هسته ای جدید، این مناظره وارد فضای جدیدی شده است. مبنای طرفداری و مخالفت این دو گروه به دیدگاه های متفاوت آنها در مورد تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی برمی گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اشاعه هسته ای بر صلح بین المللی است. بنابراین، پرسش اصلی این است که اشاعه هسته ای چه پیامدی برای صلح بین المللی دارد؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که اشاعه هسته ای از رهگذر بازدارندگی به تأمین صلح بین المللی کمک می کند. برای بررسی این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. یعنی با مرور متون مختلف پیرامون پیوند اشاعه و صلح، خوشبینی یا بدبینی خالقان این متون نسبت به پیامد صل حآمیز اشاعه روشن می شود. روش گردآوردی اطلاعات استفاده از متون کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند کیفیت بازدارندگی تسلیحات هستهای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم تفاوت دارد، اما نمی توان منکر پیامد بازدارنده و در نتیجه، ثبات بخشی این تسلیحات شد.

کلمات کلیدی

, اشاعه هسته ای, صلح بین المللی, خوشبینان هسته ای, بدبینان هسته ای, کشورهای در حال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050469,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه},
journal = {راهبرد},
year = {2015},
volume = {24},
number = {74},
month = {June},
issn = {1028-3102},
pages = {251--272},
numpages = {21},
keywords = {اشاعه هسته ای، صلح بین المللی، خوشبینان هسته ای، بدبینان هسته ای، کشورهای در حال توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2015

[Download]