زیست فناوری, دوره (5), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (79-88)

عنوان : ( بهینه سازی تولید لواستاتین در تخمیر غوطه ور به وسیله قارچ موناسکوس پورپورئوس )

نویسندگان: شفیعه منصوری , سید جمال اشرفی , فاطمه یزدیان , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لواستاتین، یک داروی قوی برای کاهش کلسترول خون به حساب میآید. از آنجا که علل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، بیماریهای قلبی-عروقی است که در نتیجه رسوب چربیها و بهویژه کلسترول در شریانهای بزرگ بوجود میآید، بنابراین، رژیم غذایی حاوی لواستاتین میتواند سبب پیشگیری از ابتلا به این بیماری شود. در این پژوهش، لواستاتین، موناکولین K یا مهارکننده رقابتی آنزیم HMG-COA ردوکتاز (آنزیم مؤثر در سنتز کلسترول)، توسط موناسکوس پورپورئوس PTCC5303 در تخمیر غوطه ور تولید شد. هفت عامل تغذیهای و شیمیایی مؤثر در تولید لواستاتین شامل مالتوز، پپتون، MgSO4.7H2O، KH2PO4 ،MnSO4.H2O، تیامین و pH به روش پلاکت برمن غربالگری شدند. از میان عوامل مختلف، مالتوز و MgSO4 به عنوان عوامل مهم در تولید توده زیستی و لواستاتین شناخته شدند. بهینهسازی غلظت این عوامل به کمک روش آماری سطح پاسخ، در فلاسکهای چرخان انجام شد. ده روز پس از رشد موناسکوس پورپورئوس 4 g/L ،MnSO4 0/5 g/L ،پپتون 5 g/L ،MgSO4.7H2O 0/1 g/L ،مالتوز 26 g/L حاوی بهینه شرایط تحت لواستاتین غلظت بیشترین سانتیگراد درجه 30 دمای ،130rpm ،pH 7 در و Vitamin B1 0/1 g/L ،KH2PO4 .آمد بهدست 63 mg/l

کلمات کلیدی

, موناسکوس پورپورئوس, تخمیر غوطهور, لواستاتین, بهینهسازی, روش سطح پاسخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050476,
author = {شفیعه منصوری and سید جمال اشرفی and فاطمه یزدیان and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بهینه سازی تولید لواستاتین در تخمیر غوطه ور به وسیله قارچ موناسکوس پورپورئوس},
journal = {زیست فناوری},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-2115},
pages = {79--88},
numpages = {9},
keywords = {موناسکوس پورپورئوس، تخمیر غوطهور، لواستاتین، بهینهسازی، روش سطح پاسخ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی تولید لواستاتین در تخمیر غوطه ور به وسیله قارچ موناسکوس پورپورئوس
%A شفیعه منصوری
%A سید جمال اشرفی
%A فاطمه یزدیان
%A عزیزی ارانی, مجید
%J زیست فناوری
%@ 2322-2115
%D 2015

[Download]