اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی اثراندازه ذره رسوبی برضریب زبری مانینگ )

نویسندگان: معصومه یگانه بزایه , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب زبریبستردردبی،سرعت،تنش برشی وبسیاریدیگراز پارامترهای هیدرولیکی نقش موثری دارد.بنابراین شناخت دقیق این پارامتر جهت طراحی بهینه کانالها وسایر مجاری روباز ضروری است.دراین مقاله هدف شناخت بهتر تعدادی از روابط ارائه شده واستفاده ازروابطی مناسب جهت تخمین ضریب زبری درمجاری مشابه می باشد که این شناخت باعث به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از افزایش وکاهش ضریب زبری خواهد شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش subramaniaدرمقایسه بادیگر روش هادارای مقادیر RME(میانگین درصدخطای نسبی) وRMSE(جذرمیانگین توان دومخطا)کمتری می باشد،دراین پژوهش سعی شده است رابطه جدیدی براساس اندازه ذرات رسوبی برای ضریب زبری درمورد مطالعه تعیین گردد .روابط پیشنهادی براساس نسبت عمق جریان به قطر ذره و نسبت شعاع هیدرولیکی جریان به قطر ذره خطای نسبی به ترتیب 9.6% و2.1% رابراساس داده آزمایشگاهی موجود راشامل می شود. هم چنین معین گردید باافزایش قطر سنگدانه ها یا بعبارتی باافزایش d50 ،ضریب زبری مانینگ افزایش مییابد.دراین پژوهش از داده های مقاله "اثر توزیع المان زبری برضریب زبری مانینگ آقای حمیدرضاتدین فر" استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, ضریب زبری مانینگ, تحلیل رگرسیونی, زبری , مقاومت جریان, اندازه ذره رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050482,
author = {یگانه بزایه, معصومه and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی اثراندازه ذره رسوبی برضریب زبری مانینگ},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضریب زبری مانینگ، تحلیل رگرسیونی، زبری ،مقاومت جریان،اندازه ذره رسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثراندازه ذره رسوبی برضریب زبری مانینگ
%A یگانه بزایه, معصومه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]