ذهن, دوره (15), شماره (57), سال (2014-6) , صفحات (77-105)

عنوان : ( بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نزد اهل تحقیق و نظر آگاهی به معاد و احوال قیامت، مقدمه ضروری برای شناخت توحید است؛ زیرا معاد به معنای رجوع به اصل خویش است. برخی از عالمان نه تنها یک قیامت بلکه با توجه به مراتب سیر نفوس و تعدد مراتب فهم انسانی، اقسام گوناگونی از قیامت را برشمرده‌اند. بر خلاف دیدگاه عام، از نظر برخی قیامت نه یک بار بلکه بارها و بارها و به گونه‌های متفاوت و پیوسته رخ می‌دهد. در این نوشتار با رویکرد معرفت‎شناختی شهودی و نگاه ویژه انسان‏شناختی سیدحیدر آملی به معاد و قیامت پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, قیامت, ظاهر و باطن, فنا و بقا, نفس, شریعت, طریقت, حقیقت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050489,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فاطمه فرضعلی},
title = {بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی},
journal = {ذهن},
year = {2014},
volume = {15},
number = {57},
month = {June},
issn = {1735-0743},
pages = {77--105},
numpages = {28},
keywords = {قیامت-ظاهر و باطن- فنا و بقا-نفس- شریعت- طریقت- حقیقت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فاطمه فرضعلی
%J ذهن
%@ 1735-0743
%D 2014

[Download]