علوم پزشکی رازی, دوره (22), شماره (135), سال (2015-9) , صفحات (75-88)

عنوان : ( نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی )

نویسندگان: محمدباقر غیور , آرش عبدالملکی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جراحت‌های شدیدی که منجر به تخریب بخشی از اعصاب محیطی می‌شوند ترمیم خودبه‌خود انجام نگرفته و برای بازسازی موفق عصب آسیب‌دیده نیاز به مداخله پزشکی است. در این موارد روش درمانی متداول استفاده از اتوگرافت‌های عصبی است. لیکن از آنجا که این روش با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، پژوهشگران حوزه ترمیم اعصاب به دنبال ارائه روش‌های جایگزین می‌باشند. یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشنهاد شده تا به امروز، استفاده از داربست‌های زیستی به‌منظور ترمیم محل جراحت اعصاب محیطی است. در این میان بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که با توجه به نقش مهم ماتریکس خارج سلولی در پیشبرد روند ترمیم، ساخت داربست‌هایی از جنس ترکیبات ماتریکس خارج سلولی می‌تواند از طریق شبیه‌سازی ساختار فیزیکی و شیمیایی ماتریکس خارج سلولی طبیعی اعصاب محیطی، بستر مناسبی را برای رشد آکسون‌های در حال ترمیم فراهم آورد. از این رو آشنایی با نقش ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در روند ترمیم اعصاب محیطی از ضروریات مورد نیاز برای پژوهشگران حوزه ترمیم اعصاب و مهندسی بافت‌های عصبی می‌باشد. بنا بر همین نیاز در مقاله پیش رو، مروری بر نقش برخی از مهم‌ترین ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی انجام گرفته است.

کلمات کلیدی

, اعصاب محیطی, ترمیم, اتوگرافت, ماتریکس خارج سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050490,
author = {غیور, محمدباقر and عبدالملکی, آرش and فریدونی, مسعود},
title = {نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {135},
month = {September},
issn = {2228-7043},
pages = {75--88},
numpages = {13},
keywords = {اعصاب محیطی، ترمیم، اتوگرافت، ماتریکس خارج سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی
%A غیور, محمدباقر
%A عبدالملکی, آرش
%A فریدونی, مسعود
%J علوم پزشکی رازی
%@ 2228-7043
%D 2015

[Download]