حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (291-293)

عنوان : ( نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران )

نویسندگان: سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ بیمارگر Verticillium epiphytum از نمونه‌های تریپس پیازThrips tabaci آلوده در اردیبهشت ماه 1390 در شهرستان مشهد جداسازی گردید. این قارچ فقط از روی قارچ‌های مولد زنگ و نماتد سیست چغندر قندHeterodera schachtii گزارش شده است و تا کنون گزارشی از جداسازی آن از روی حشرات در دنیا وجود ندارد. این اولین گزارش جهانی از قارچ V. epiphytum روی تریپس پیاز می‌باشد.

کلمات کلیدی

, قارچ بیمارگر حشرات, تریپس, Verticillium epiphytum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050512,
author = {فدائی وطن, سیده صفورا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {291--293},
numpages = {2},
keywords = {قارچ بیمارگر حشرات، تریپس، Verticillium epiphytum},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران
%A فدائی وطن, سیده صفورا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]