قرآن شناخت, دوره (2), شماره (14), سال (2015-3) , صفحات (115-136)

عنوان : ( وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی )

نویسندگان: مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

کلمات کلیدی

, مطلوبیت, وصیت, وجوب, استحباب, ساختارهای قرآنی, عدم نسخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052401,
author = {سلیمی, مهدی and حائری, محمدحسن and صابری, حسین},
title = {وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی},
journal = {قرآن شناخت},
year = {2015},
volume = {2},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-1987},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {مطلوبیت، وصیت، وجوب، استحباب، ساختارهای قرآنی، عدم نسخ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی
%A سلیمی, مهدی
%A حائری, محمدحسن
%A صابری, حسین
%J قرآن شناخت
%@ 2008-1987
%D 2015

[Download]