روان شناسی بالینی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (71-79)

عنوان : ( وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی )

نویسندگان: شاهرخ مکوند حسینی , ایمان الله بیگدلی , آتوسا آقابیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه مطالعات اخیر حاکی از وابستگی متقابل و عدم سلامت روان همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه وابستگی متقابل و سلامت روان همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی بود.روش: تعداد 30 بیمار مراجعه کننده به مرکز درمان اجتماع محور و همسران آنان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه های GHQ-28 و وابستگی متقابل را تکمیل نمودند.یافته ها: بین وابستگی متقابل همسران افراد دچار سوء مصرف مواد و سلامت روان آنان رابطه وجود داشت. اضطراب به تنهایی (R2=0.31) و اضطراب و عملکرد اجتماعی تواما (R2=0.46) تغییرات وابستگی متقابل را پیش بینی می کردند.نتیجه گیری: وابستگی متقابل همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افزایش نشانه های عدم سلامت روانی آنها همبسته است. اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی مهمترین نشانه های پیش بینی کننده وابستگی متقابل هستند.

کلمات کلیدی

, وابستگی متقابل, سلامت روان, سوء مصرف مواد اپیوئیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052417,
author = {شاهرخ مکوند حسینی and بیگدلی, ایمان الله and آتوسا آقابیگی},
title = {وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501X},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {وابستگی متقابل، سلامت روان، سوء مصرف مواد اپیوئیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی
%A شاهرخ مکوند حسینی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A آتوسا آقابیگی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2009

[Download]