علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (15-18)

عنوان : ( عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرن )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , هدی ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در دهه ­ های گذشته شواهد به­دست­آمده در مورد مجموعه اختلالات اسکیزوفرنی، نشان می­دهند که اسکیزوفرنی با نقایص قابل توجهی در عملکردهای ادراکی و شناختی (به­خصوص نقص­هایی در دقت و حافظه عملکردی) همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد حافظه کوتاه­مدت و ابعاد مختلف آن در بیماران اسکیزوفرن و مقایسه با افراد عادی انجام گرفت. روش: افراد مورد مطالعه 30 بیمار مرد با تشخیص اسکیزوفرنی بستری در بخش روانپزشکی شهرستان شاهرود بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. عملکرد حافظه کوتاه­مدت آنها با استفاده از مقیاس تجدیدنظرشده حافظه وکسلر ( III - WMS ) مورد ارزیابی قرار گرفت و با 30 مرد عادی که به­شیوه تصادفی انتخاب شده بودند، مقایسه شد. یافته­ها: تحلیل واریانس چندمتغیره با کنترل سن و تحصیلات نشان داد که بین عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی در 4 خرده­مقیاس حافظه وکسلر از جمله جهت­یابی، کنترل ذهنی، تکرار ارقام و حافظه بینایی تفاوت­های معنی­داری وجود دارد. نتیجه­گیری: بیماران اسکیزوفرن در حافظه و مفهوم­سازی ضعیف­تر از افراد عادی عمل می­کنند که این الگو با فرضیه آسیب در قشر پیشانی- گیجگاهی هماهنگی دارد. توان­بخشی شناختی یکی از ضروریات مداخلات درمان­های روان­شناختی در بیماران اسکیزوفرن است.

کلمات کلیدی

, اسکیزوفرنی, حافظه کوتاه مدت, حافظه عملکردی, عملکردهای ادراکی و شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052421,
author = {بیگدلی, ایمان الله and هدی ناظمی},
title = {عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرن},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1324},
pages = {15--18},
numpages = {3},
keywords = {اسکیزوفرنی، حافظه کوتاه مدت، حافظه عملکردی، عملکردهای ادراکی و شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرن
%A بیگدلی, ایمان الله
%A هدی ناظمی
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2008-1324
%D 2009

[Download]