اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2015-10-02

عنوان : ( مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) )

نویسندگان: فاطمه حکیمی , زهره سعادت فر , داور شاهسونی , احمدعلی محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روده ماهی نیز مانند سایر مهره داران، مکان عمده هضم و جذب غذاست و رشد حجمی آن باتوجه به تنوع وسیع عادات غذایی و وظایف بسیار، درسنین مختلف لاروی متغیر است. هدف ما دراین پژوهش بررسی استریولوژیک حجمی روده و مقایسه آماری بخش های مختلف باهم در طی رشد سنی لارو ها می باشد. لذا چنین اطلاعات ویافته های پایه ای میتواند به منظور ارتقاء پرورش لارو فیل ماهی بسیار مفید باشد. بدین منظور تعداد 30 نمونه لارو فیل ماهی در سنین 1, 3, 6, 15 , 21 روز از استخر شهید مرجانی گرگان تهیه و در فرمالین 10% فیکس شده وسپس به آزمایشگاه بافت شناسی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل گردید. مراحل آماده سازی بافتی و در نهایت تهیه بلوکهای پارافینی بر روی نمونه لاروها انجام شد. در مرحله بعد برشهای باضخامت ۶ میکرون در جهت طولی تهیه و با روش H&E رنگ آمیزی شدند. جهت مطالعات استریولوژی تعداد ۱۰ برش از هر بلوک انتخاب می شود که در مجموع در هر سن ۵۰ لام و در کل ۲۵۰ لام شمارش شد. اطلاعات بدست آمده با روش Anova /Tukey test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. باتوجه به اینکه مقدار Sig کل آزمون ها کمتر از سطح آزمون 05/0 می باشد لذا میتوان نتیجه گرفت که میانگین متغیر ها در طول دوره های مختلف رشد برابر نیستند. و تفاوت میانگین های باp<0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. درهربخش از روده با افزایش سن میانگین حجمی نیزافزایش می یابد. بررسی متوسط درصد حجمی هربخش از روده نیز نسبت به کل حجم روده درهر سن لاروی نشان داد, که روده مارپیچ به نسبت حجم کل روده بیشترین میانگین حجمی و رکتوم کمترین میانگین حجمی را در4 سن لاروی مورد بررسی بطور مشخص نشان می دهد, این قضیه در مورد چین های مخاطی نیزصدق می کند.

کلمات کلیدی

, : روده , فیل ماهی , استریولوژی, لارو, رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052422,
author = {حکیمی, فاطمه and سعادت فر, زهره and شاهسونی, داور and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso )},
booktitle = {اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: روده ، فیل ماهی ، استریولوژی، لارو، رنگ آمیزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso )
%A حکیمی, فاطمه
%A سعادت فر, زهره
%A شاهسونی, داور
%A محمدپور, احمدعلی
%J اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2015

[Download]