علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (2), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (13-24)

عنوان : ( رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان )

نویسندگان: معصومه خسروی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : اضطراب امتحان به عنوان یک مشکل مهم آموزشی، سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار می دهد و باعث کاهش عملکرد تحصیلی آنان می شود. از این رو در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل شخصیتی مرتبط با آن، به بررسی رابطه اضطراب امتحان با برخی از ویژگی های شخصیتی همچون روان رنجوری و درون گرایی/برونگرایی، در دانشجویان دانشگاه سمنان پرداخته شده است. روش : روش تحقیق این پژوهش، از نوع همبستگی است. آزمودنی های این پژوهش شامل 300 نفر دانشجوی دختر و پسر (150 پسر و 150 دختر) در مقطع کارشناسی دانشگاه سمنان بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، t- test و همچنین ضریب رگرسیون استفاده گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش، از دو مقیاس "اضطراب امتحان " و همچنین مقیاس " شخصیت " آیزنک، که از ضرایب پایانی (بازآزمایی و همسانی درونی) و اعتبار رضایت بخشی برخوردار بودند، استفاده گردید. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش، اضطراب امتحان با روان رنجوری رابطه معنادار مثبتی را نشان داد ( P < 0/01 ، r=0. 461 )، اما اضطراب امتحان با درون گرایی / برون گرایی دانشجویان، رابطه معناداری را نشان نداد r=0.073, P<0/01) ). روان رنجوری (با ثباتی / بی ثباتی) با درون گرایی / برون گرایی رابطه معنادار مثبتی را نشان داد( (r=0.175,P<0/01 . از میان ویژگی های شخصیتی مورد مطالعه، روان رنجوری توانست متغیر پیش بین اضطراب امتحان باشد. ضمناً تفاوت معناداری بین دختران و پسران در اضطراب امتحان و ویژگی های شخصیتی مورد مطالعه یافت نگردید نتیجه گیری: . چنین به نظر می رسد که دانشجوی روان رنجور و مضطرب، اضطراب امتحان بیشتری تجربه می کند و علت شکستهای خود را به عوامل درونی همچون ناتوانی و کم استعدادی اسناد می دهد.

کلمات کلیدی

, شخصیت, درون گرایی / برون گرایی, روان رنجوری)باثباتی/بی ثباتی), اضطراب امتحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052423,
author = {معصومه خسروی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2008},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-1194},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {شخصیت، درون گرایی / برون گرایی، روان رنجوری)باثباتی/بی ثباتی)، اضطراب امتحان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان
%A معصومه خسروی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2322-1194
%D 2008

[Download]