علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (3), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (127-134)

عنوان : ( رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس )

نویسندگان: سیاوش طالع پسند , مرتضی نظیفی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه رواسازی نسخه ایرانی پرسش­نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس و آزمون مقدماتی الگوی مارش در ارزشیابی کیفیت تدریس بود. روش: در کل 339 دانشجوی دانشگاه سمنان در این مطالعه شرکت داشتند. شرکت­کنندگان پرسش­نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس را تکمیل نمودند و نمرات امتحان پایان­ترم آنها جمع­آوری شد. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سئوال- نمره­ی کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی­های روان­سنجی ابزار اجرا شد. تحلیل عاملی تاییدی، به­منظور فراهم آوردن شواهد روایی اجرا شد. یافته­ها: تحلیل عاملی اکتشافی، مدلی 6عاملی را آشکار کرد. درحالی­که مدل 6عاملی با روش تحلیل عاملی تاییدی برازنده نبود. هماهنگی درونی پرسش­نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس بالا بود (936/0= α ). نمرات ارزیابی از کیفیت تدریس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان به­طور معنی­دار مرتبط بود (05/0= r ). نتیجه­گیری: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، ساختار 9عاملی مارش را تایید نمی­کند، اما با این دیدگاه مارش که کیفیت تدریس سازه­ای چندبُعدی است، همسو است. بر پایه نتایج، استفاده از این ابزار برای ارزیابی کیفیت تدریس اساتید و تفسیر آن باید با احتیاط همراه باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت تدریس, ارزیابی, آموزش عالی, روایی سازه, روایی پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052424,
author = {سیاوش طالع پسند and مرتضی نظیفی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1324},
pages = {127--134},
numpages = {7},
keywords = {کیفیت تدریس، ارزیابی، آموزش عالی، روایی سازه، روایی پیش بینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس
%A سیاوش طالع پسند
%A مرتضی نظیفی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2008-1324
%D 2009

[Download]