مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (27-51)

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی )

نویسندگان: فاطمه محقق محجوبی , رضا پیش قدم , آذر حسینی فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیر ساختهای فرهنگی در اتخاذ روشهایی مناسب برای آموزش ویادگیری اهمیت دارند. در راستا ی جایگاه ویژه ی سکوت در ،) فرهنگ ایرانی و نقش آن در تعاملات اجتماعی با معانی گوناگونش، مقالهی حاضر در چار چوب نظریه ها ی هافستد ) 1991 هال ) 1991 ( و ارتباط 1 اسپربر و ویلسون ) 1991 ( به بررسی کارکردهای سکوت برگرفته از متون ادبی، دینی و ضرب المثل پرداخته است . این پژوهش با رویکرد کیفی پس از گرداوری وطبقه بندی کل پیکره ی زبانی )متون ادبی، متون دینی و ضرب المثل ها( به تجزیه وتحلیل آنها پرداخت. بررسی آماری تفاوت معنا داری را درکارکردهای مختلف سکوت نشان داد. نتایج حاکی است که در متون ادبی کارکردهای متنوع تری از سکوت مورد توجه بوده است. در متون ادبی و ضرب المثل ها اولویت با کارکرد عقلانی سکوت و سپس کارکرد اخلاقی آن می باشد. همچنین در متون دینی تاکید بر کارکرد عقلانی و اخلاقی است با این تفاوت که کارکرد اخلاقی نسبت به عقلانی برتری دارد. یافته های این پژوهش می تواند در ریشه یابی عدم گرایش به برقراری ارتباط ،افزایش تعاملات کلاسی وبهبود مهارت صحبت کردن به زبان دوم موثر باشد.

کلمات کلیدی

, کارکردعقلانی, اخلاقی, سکوت, نظریه ی هافستد, ارتباط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052438,
author = {محقق محجوبی, فاطمه and پیش قدم, رضا and حسینی فاطمی, آذر},
title = {بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {48},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {27--51},
numpages = {24},
keywords = {کارکردعقلانی، اخلاقی، سکوت، نظریه ی هافستد، ارتباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی
%A محقق محجوبی, فاطمه
%A پیش قدم, رضا
%A حسینی فاطمی, آذر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2016

[Download]