آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (11), سال (2015-9) , صفحات (23-47)

عنوان : ( بررسی تناقض‌نمایی قاعدة «الشروط لا یوزع علیها الثمن» با قاعدة «للشرط قسط من الثمن» )

نویسندگان: سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قواعدی که در برخی از کتب فقهی به آن استناد شده است، قاعدة «الثمن لا یوزع علی الشروط» است. مطابق این قاعده، فقها مدعی شده‌اند که شروط هیچ مابه‌ازایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی‌دهد، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی‌اند «للشرط قسط من الثمن» یعنی مطابقِ این قاعده، بخشی از ثمن در ازایِ شروط پرداخت می‌شود، در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است، لذا در مباحثِ متعددی از کتب فقهی، میانِ فقها اختلاف نظر واقع شده است که محل نزاع، مشمولِ کدام یک از قواعد مزبور می‌باشد؟ فقها پس از مشاهدة تناقض‌نمایی این دو قاعده، به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند میان این دو جمع کنند؛ اما نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که تناقضِ میانِ این دو قاعده، مستقر است، لذا باید قائل به تفصیل شد، یعنی بگوییم، عرف در برخی موارد برای یک شرط، بخشی از ثمن را اختصاص می‌دهد و در صورتِ تخلف از آن شرط، حقِ ردّ آن بخش از ثمن، را برای خودش محفوظ می‌داند اما در برخی از موارد چنین نیست، در واقع اصل معامله را فسخ می‌کند یا معامله را بدونِ تحققِ آن شرط، می‌پذیرد.

کلمات کلیدی

, ثمن, شروط, توزیع ثمن, قاعدة فقهی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052446,
author = {نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی and فخلعی, محمدتقی},
title = {بررسی تناقض‌نمایی قاعدة «الشروط لا یوزع علیها الثمن» با قاعدة «للشرط قسط من الثمن»},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-936x},
pages = {23--47},
numpages = {24},
keywords = {ثمن، شروط، توزیع ثمن، قاعدة فقهی، عرف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تناقض‌نمایی قاعدة «الشروط لا یوزع علیها الثمن» با قاعدة «للشرط قسط من الثمن»
%A نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی
%A فخلعی, محمدتقی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2015

[Download]