مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال, دوره (1), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (9-18)

عنوان : ( اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , محسن ده باشی , بهاره کتابدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه علی رغم تدابیر مختلف جهانی جهت پیشگیری از مصرف داروهای استروئیدی،شاهد مصرف روز افزون این مواد توسط ورزشکاران رشته های مختلف می باشیم ،‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر استروئیدهای آنابولیک- آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام می باشد . تحقیق حاضر که از نوع علیُ است ،در برگیرنده 30 مرد (سن : 4.8± 26.58 سال ، قد :9.2 ±174.49 سانتی متر، وزن: 11.7± 79.17) می باشد که در قالب 3 گروه شامل گروه اول ،ورزشکاران در حال مصرف استروئید)10 (n1=گروه دوم ورزشکاران با سابقه مصرف و دو ماه دوری از مصرف استروئید)10(n2=، و گروه سوم ورزشکاران بدون سابقه مصرف استروئید )10(n3= تقسیم شدند. نمونه های خونی پس از سپری کردن 12 ساعت ناشتا ، در ساعت 8 صبح تهیه شدند همچنین جهت تعیین میزان اندازه و قدرت عضلانی ، از آزمون 1RM و محیط عضلانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق مبین تخریب بالاتر دو آنزیم (ALT,AST) در گروه اول نسبت به دو گروه دیگر بود (5%p < ) همچنین میزان تخریب این دو آنزیم((AST,ALT در درگروه دوم نسبت به گروه سوم بیشتر بود (5%p < ) اما میزان تفاوت آلبومین و (ALP) خون در هر سه گروه در حد معمول بود ومیزان تغییرات آن معنا دار نبود(5%p>).قدرت عضلانی در گروه اول بالاتر از دو گروه دیگر بود و در گروه دوم نیز بالاتر از گروه سوم بود(5%p<) تفاوت دور ران و دور بازو و دور سینه فقط در دو گروه اول و سوم و دو گروه دوم و سوم معنا دار بود (5%p<) و نسبت آن در دو گروه اول و دوم تفاوت چندانی نداشت و معنا دار نبود(5%p>). داروهای استروئیدی تاثیرات مخربی بر سلولهای کبد از خود به جای میگذارند به طوری که حتی پس از دو ماه دوری از مصرف این مواد، عوارض ناشی از مصرف آنها همواره گریبانگیر افراد استفاده کننده می باشد، لذا تدوین برنامه های جامع آموزشی بیش از هر زمانی محسوس می باشد.

کلمات کلیدی

, استروئید های آنابولیک –آندروژنیک , آنزیم های کبدی , آلبومین , ورزشکاران رشته پرورش اندام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052447,
author = {رشیدلمیر, امیر and ده باشی, محسن and کتابدار, بهاره},
title = {اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام},
journal = {مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-0190},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {استروئید های آنابولیک –آندروژنیک ، آنزیم های کبدی ،آلبومین ،ورزشکاران رشته پرورش اندام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام
%A رشیدلمیر, امیر
%A ده باشی, محسن
%A کتابدار, بهاره
%J مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال
%@ 2383-0190
%D 2014

[Download]