قبسات, دوره (4), شماره (76), سال (2015-9) , صفحات (141-158)

عنوان : ( نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی که ثمره و غایت مهم ترین اصل وجودشناختی عرفان او، یعنی اصل وحدت وجود است، افزون بر اهمیت وتاثیر عظیم آن بر حوزه ی فلسفه اسلامی و عرفان نظری، از پشتوانه ی کاربردی گسترده ای در زندگی انسان نیز برخوردار است. برابر این نظریه، وجود، واقعیتی اصیل و عینی و در عین حال برخوردار از وحدتی شخصی و ذاتی است که کثرت مشهود، کثرت در وجود وجود نیست، بلکه کثرت در مظاهر و شوون آن وجود مطلق واحد است. مسأله ی اصلی این جستار، بررسی تاثیرات این نظریه بر زندگی انسان است و این پژوهش ادعا دارد می توان ثمره ی عملی گسترده ای در جنبه های گوناگون زندگی انسان داشته باشد. بنابراین ضمن توجه به تمایز میان مقام ادراک این نظریه که دستیابی به آن برای همگان امکان پذیر است و مقام تحقق آن که با وجود تحقق نیافتن تام و تمام آن در این عالم، می توان طی سلسله مراتبی و بر اثر مراقبت هایی، به مدارجی از آن دست یافت. نوشتار حاضر، برخی از نتایج عملی این نظریه همچون خودشناسی، خداشناسی، تخلق به اخلاق الهی، رسیدن به کمال و عشق ورزی را با استنا برمتون اصلی خود او و نیز برخی تفاسیر شارحان آثار ابن العربی، مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, وحدت شخصی وجود, خداشناسی, خودشناسی, تخلق به اخلاق الهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052449,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان},
journal = {قبسات},
year = {2015},
volume = {4},
number = {76},
month = {September},
issn = {1029-4538},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {وحدت شخصی وجود، خداشناسی، خودشناسی، تخلق به اخلاق الهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2015

[Download]