اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , 2015-05-28

عنوان : ( بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 )

نویسندگان: فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان جهان است. تاکنون روشهای مختلفی شامل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، هورمون درمانی، ایمنی درمانی و درمان هدفمند ) داروهایی که به طور خاص مانع رشد سلول سرطانی می شوند) برای درمان این بیماری استفاده شده است. هدف از این طرح بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی یک مشتق کومارینی به نام 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر سلول های سرطانی پروستات PC3 و سلول های طبیعی فیبروبلاست انسانی HDFدر شرایط in vitro بود. اثرات سمیت سلولی برای غلظت های مختلف ترکیب کومارینی سنتز شده در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت با روش اسپکتروفتومتری توسط ماده alamar blue انجام پذیرفت و غلظتی از ترکیب که باعث مرگ نیمی از سلول ها می شود (IC50) محاسبه گردید. ارزیابی تیمار سلول های PC3 با ماده 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین در بازه های زمانی24، 48 و 72 ساعت به ترتیب مقادیر IC50 82/53، 37/35 و μg/ml 24 و همچنین تیمار سلول های طبیعی HDF توسط این ماده در این بازه های زمانی به ترتیب مقادیر IC50 2/114، 87/86 و μg/ml 01/75 را نشان دادند و بیشترین میزان مرگ و میر سلولی 22 ساعت پس از تیمار در سلول های PC3 در غلظت μg/ml 24 گزارش شد. در نهایت بر روی مقادیر IC50 بدست آمده تجزیه و تحلیل آماری انجام شد و مقدار P-value برای هر سه بازه زمانی محاسبه گردید، که همگی در سطح 05/0 P< معنی دار بودند. کوچک بودن معنی دار مقادیر IC50 بر روی سلولهای PC3 در مقایسه با سلول های HDF نشان میدهد که ماده ی 8-ژرانیل اکسی 3 کربوکسی کومارین می تواند بر سلول های سرطان پروستات اثرات ضدسرطانی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سرطان پروستات, 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین, ترکیبات کومارینی, ردههای سلولی HDF و PC3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052452,
author = {ملکی, فاطمه and حمید صادقیان and بهرامی, احمدرضا and گفتاری, سیدنوید and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرطان پروستات، 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین، ترکیبات کومارینی، ردههای سلولی HDF و PC3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3
%A ملکی, فاطمه
%A حمید صادقیان
%A بهرامی, احمدرضا
%A گفتاری, سیدنوید
%A مقدم متین, مریم
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
%D 2015

[Download]