تازه های علوم شناختی, دوره (9), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (16-25)

عنوان : ( مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار )

نویسندگان: جعفر حسنی , ایمان الله بیگدلی , سمانه قوشچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و افراد بهنجار بر اساس نظریه شخصیتی جفری گری انجام شد. روش: 20 بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و 20 فرد بهنجار انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات همتاسازی شدند. برای بررسی فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری از پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون استفاده شد. داده‌ها با آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: دو گروه در دو سیستم فعال‌ساز رفتاری و بازداری رفتاری تفاوت معنی‌دار داشتند، ولی در سیستم ستیز و گریز تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر با فرضیات بنیادی نظریه حساسیت به تقویت‌گری و شرایط عصب‌روان‌شناختی حاکم بر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی همسو می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم‌های مغزی-رفتاری, ‌ سیستم فعال‌ساز رفتاری, بازداری رفتاری, سیستم ستیز و گریز, اختلال وسواس فکری-عملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052453,
author = {جعفر حسنی and بیگدلی, ایمان الله and سمانه قوشچیان},
title = {مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2008},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {1561-4174},
pages = {16--25},
numpages = {9},
keywords = {سیستم‌های مغزی-رفتاری،‌ سیستم فعال‌ساز رفتاری، بازداری رفتاری، سیستم ستیز و گریز، اختلال وسواس فکری-عملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار
%A جعفر حسنی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A سمانه قوشچیان
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2008

[Download]